Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Anh văn

Đề kiểm tra đầu vào lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần in đậm trong mỗi dòng sau.

1. A. hello

B. me

C. pen

D. every

2. A. doctor

B. sort

C. morning

D. corn

3. A. brother

B. this

C. then

D. thick

4. A. class

B. thank

C. man

D. family

5. A. teach

B. chocolate

C. architect

D. cheap

II. Hãy chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn giản để hoàn thành đoạn văn sau.

A PHYSICS LESSON

At the physics lesson the teacher (1. ask) the children about the influence of heat and cold on the body.

“Heat (2. make) things bigger and cold (3. make) things smaller”, (4. answer) a boy.

“Quite right”, (5. say) the teacher. “Can you (6. give) an example?”.

“In summer, when it (7. be) hot, the days (8. be) longer, but in winter, when it’s cold, the days (9. be) shorter”, (10. answer) the boy.

III. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D đề hoàn thành những câu sau đây.

1. Tom and his………………. father in the garden now.

A. Work B. works C. are working D. worked

2. His birthday is……… January

A. In B. on C. at D. during

3. – “How often do you………. to music?” – “Every Sunday.”

A. Listen B. read C. write D. play

4. – “What………. is it today?” – “It’s Monday.”

A. Date B. day C. time D. month

5. My sister…….. born in 1998.

A. Is B. are C. was D. were

6. Spring is the…….. I like best.

A. Month B. time C. year D. season

7. My uncle Minh……… near the beach.

A. Lives B. live C. living D. are lived

8. English is my favourite………… I often get good marks for English.

A. Lesson B. work C. subject D. country

9. – “……. the time?” – “It’s 11 o’clock.”

A. When is B. We know C. Is it D. What’s

10. Tim: “Happy birthday to you!”

Alice: “…….. ”

A. Thank you very much. B. I’m very well, thank you.

C. Say it again, please! D. Are you free tonight?

IV. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

It is seven o’clock. Peter is going to school. Every morning he goes to school at six thirty. Classes begin at half past seven. Peter is never late for the lessons.

It is half past seven. Peter is in class. There are twenty-four girls and seventeen boys in his class. They are having an English lesson. The teacher is speaking English. The pupils are listening to her.

1. Does Peter have classes in the morning or in the afternoon?

_________________________________________________

2. How many pupils are there in Peter’s class?

_________________________________________________

3. What are the pupils doing?

_________________________________________________

4. What is the teacher doing?

_________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phần gạch chân trong mỗi dòng sau.

1. B 2. A 3. D 4. A 5. C

II. Hãy chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn giản đế hoàn thành đoạn văn sau.

1. asks 2. makes 3. makes 4. answers

5. says 6. give 7. is 8. are

9. are 10. answers

III. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C

6. D 7. A 8. C 9. D 10. A

IV. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.

1. Peter/ He has classes in the morning.

2. He is in his class.

3. There are 41 (forty-one) pupils in Peter’s/ his class.

4. The pupils are having an English lesson/ learning English./

They are listening to the teacher.

5. The teacher is speaking English.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 7. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
13
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm