Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 11

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu tiếng Anh THCS - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh THCS và nhóm: Tài liệu ôn tập lớp 6 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 6 các môn năm 2020 - 2021.

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020

Đề luyện thi môn Tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Em hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.

1. A. student

B. teacher

C. cooker

D. doctor

2. A. America

B. Viet Nam

C. England

D. Singaporean

3. A. red

B. blue

C. yellow

D. sad

4. A. cat

B. elephant

C. dog

D. fish

5. A. he

B. your

C. her

D. his

II. Em hãy sắp xếp các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung của các câu ở cột B

A

B

1. She likes going shopping.

a. No, they aren’t. Mine are over there,

2. What are you going to do next Sunday?

b. It is made in Japan.

3. Are these your books?

c. But I like going swimming at the weekend.

4. She has a new motorbike.

d. He has lunch at 11.30.

5. What time does he have lunch?

E. I am going to visit my grandparents.

III. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Hello - live - What’s - How - you - is

Nam: Hello!

Lan:________________ !

Nam:__________ your name?

Lan: My name is Lan. And____________ ?

Nam: My name is Nam.

Lan: Where do you__________ , Nam?

Nam: I live in Thai Ha Street.

Lan: ____________ your house near your school?

Nam: No, it isn’t.

Lan: do you often go to school?

Nam: I often go to school by bike.

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. She usually has_____________ at 7 p.m.

A. Dinner B. lunch C. breakfast D. supper

2. Nine fifteen is ________________ .

A. a quarter past nine B. a nine past quarter

C. a nine to quarter D. a quarter to nine

3. Jane enjoys listening____________ music every morning.

A. At B. to C. by D. on

4. Nam is smaller than me but Long is________________ .

A. the smaller B. small too C. the smallest D. smaller than

5. It is about 3 kilometers my house __________ my school.

A. from/to B. to/from C. at/to D. to/at

6. Mrs Hoa_____________ to work by motorbike every day.

A. Comes B. goes C. arrives D. runs

7. He would like some bread. He’s____________ .

A. Happy B. hungry C. thirsty D. good

8. My mother______________ to me every month when I was in London.

A. Writes B. wrote C. is writing D. write

9.__________ does she go on holiday? She goes by train.

A. Which B. What C. How D. Where

10. We are going to go________________ this Sunday afternoon. We like water very much.

A. Running B. swimming C. skiing D. skating

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. My grandfather / grow / flowers / his garden.

2. There / too many vehicles / too much noise / Ha Noi City.

3. Don’t/any empty cans/ Street.

4. What/we do/save/our Earth?

5. Which/floor/your class?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Em hãy khoanh tròn một từ không cùng loại với những từ còn lại.

1. C 2. D 3. D 4. D 5. A

II. Em hãy sắp xếp các câu ở cột A cho phù hợp với nội dung của các câu ở cột B.

1. c 2. e 3. a 4. b 5. d

III. Em hãy đọc đoạn hội thoại sau và chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Nam: Hello!

Lan: Hello!

Nam: What’s your name?

Lan: My name is Lan. And you?

Nam: My name is Nam.

Lan: Where do you live, Nam?

Nam: I live in Thai Ha Street.

Lan: Is your house near your school?

Nam: No, it isn’t.

Lan: How do you often go to school?

Nam: I often go to school by bike.

IV. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây.

1. A 2. A 3. B 4. C 5. A

6. B 7. B 8. B 9. C 10. B

V. Hãy dùng các từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. My grandfather grows a lot of flowers in his garden.

2. There are too many vehicles and too much noise in Ha Noi City.

3. Don’t throw any empty cans on the Street.

4. What should we do to save our Earth?

5. Which floor is your class on?

Download Đề thi & đáp án tại: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh số 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 6.240
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm