Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 12

Đề thi thử lên lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019

Đề thi thử môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 năm 2019 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi thử môn Anh được biên tập bám sát chương trình mới của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Em hãy tìm từ có cách đọc khác ở phầnin đậm trong mỗi dòng sau.

1. A. how

B. mouth

C. round

D. would

2. A. maths

B. car

C. start

D. park

3. A. club

B. jump

C. uncle

D. autumn

4. A. season

B. summer

C. store

D. seven

5. A. hill

B. wild

C. drip

D. ship

II. Hãy chia động từ trong ngoặc phù hợp

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

III. Hãy chọn đáp án A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu sau đây :

1. The school is near our house,_________________ we often walk to school.

A. But B. and C. so D. that

2. When_________ your birthday?

A. Is B. are C. am D. be

3. There is a picture_______________ the wall.

A. On B. at C. in D. under

4. How many floors___________ your school____________ ?

A. does – have B. are – have C. do – has D. does – has

5. My family live in Hanoi but my aunt______________ in Quang Ninh.

A. to live B. living C. live D. lives

6. Are you a primary student? Yes,_______________ .

A. you are B. I am C. it is D. fine

7. ____ is your school ? It is very big.

A. What B. Who C. How D. Why

8. These ______ any milk in the bottle.

A. isn’t B. aren’t C. is D. are

9. ____ I go out ? I need some water

A. May B. Will C. Do D. Would

10. ______that? That is our new teacher, Mr Hung.

A. Who B. Who’s C. Whose D. What’s

IV. Hãy đọc đoạn văn sau và chọn True ( Đúng ) hay False ( Sai) :

Britain is rather small, only 242,000 sq km. It is 500 km wide and nearly 1,000 km long. Great Britain is the largest island in Europe and the eight largest in the world. Britain is an industrialized country. There are many parks in Britain, National Parks and conservation areas cover 20% of the land. There are two parts in Britain, including Highland Britain and Lowland Britain. The highest mountain is Ben Nevis in Scotland, one of the mountainous regions of the UK. It is 1,343m high. The largest cities in Britain are London, Birmingham, Manchester, Leeds, and Glasgow.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 12. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
17 4.314
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm