Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 18

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Hãy khoanh tròn đáp án đúng A, B, C hoặc D viết lại đáp án đã chọn vào chỗ
trống đế hoàn thành các cây sau.
1. Look! The birds________________ in the sky.
A. were flying
B. flies
C. are flying
D. fly
2. I had___________ pear and____________ orange after dinner.
A. a/ a
B. a/ an
C. the/ a
D. the/ an
3. My mother prepares________________ sandwiches and ______________ milk for
our breakfast.
A. a/ X
B. X/ an
C. the/a
D. X/ X
4. The children___________ turns to play games on the Computer last Sunday.
A. took
B. was taking
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. takes
D. is taking
5. _________there any flowers in the garden? Yes, there ạre some.
A. Is
B. Are
C. Was
D. Were
6. I can’t carry__________ They are heavy. Can anyone help me?
A. this
B. that
C. these
D. there
7. David and Susan ______ on their project now.
A. is working
B. work
C. works
D. are working
8. The teachers ______ at a meeting yesterday afternoon.
A. is
B. are
C. were
D. was
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
9. Henry____________ not___________ swimming because he wanted to watch a
cartoon.
A. does/ goes
B. is/ going
C. did/ go
D. do/ went
10. How many English lessons_______________ you____________ a week?
A. did/ have
B. do/ do
C. do/ have
D. do/ has
II. Chia các động từ trong ngoặc sao cho phù hợp.
Hoang is a student. He always (1. go) to school on time. Every day, he (2. get) up at six
fifteen and he (3. leave) his house at half past six. He (4. live) near the school, so he
walks to school with his friends. His classes (5. start) at seven and end at half past eleven.
He (6. arrive) home at a quarter to twelve and (7. have) a lunch at twelve. Now Hoang (8.
be) in the reading room. He (9. read) books. His friends (10. wait) for him in front of his
house to go swimming.
III. Điền một từ vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
I had an amusing experience last year. On the (1)_____________________ to a town in
the South of France, a young man (2)_________________ my car and he asked me for a
lift. When he got (3) ____________________ the car, I said good morning to him
(4)____________ French and he replied in the same language. After that we kept silent
during the journey. I myself know a little (5) _____________ French but I didn’t say
anything. When I drove to the town, the young man suddenly (6)
_________________ very slowly “Do you speak English?”

Đề thi thử lên lớp 6 môn Anh năm 2019

Đề luyện thi môn Tiếng Anh vào lớp 6 năm 2019 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh được biên tập tập bám sát chương trình đã học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 5 rà soát lại kiến thức trọng tâm Tiếng Anh 5 hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 18. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.509
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm