Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 17

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Hãy khoanh tròn các đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.
1. “What did you do yesterday afternoon?”
“I______ English.”
A. learned
B. am learning
C. was learnt
D. learn
2. Every morning there is a bird_______ in front of my house.
A. sing
B. singing
C. sings
D. to sing
3. _____ ?” “8 o’clock.”
A. What is time
B. What is time it
C. What time is it
D. What it time is
4. Lan: “______ are you?”
Hoa: ‘I’m 13 years old.”
A. How old
B. How many
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. What year
D. How much
5. Ha Noi City is_______ Capital of Viet Nam.
A. this
B. a
C. an
D. the
6. Robert comes________ the United States of America.
A. on
B. into
C. from
D. for
7. She sings very beautifully and she wants to be a__________ .
A. nurse
B. singer
C. musician
D. leader
8. He works very_______ so he often gets good marks.
A. carefully
B. careful
C. hard
D. hardly
9. Lan comes from Viet Nam. She is______ .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Vietnam
B. Vietnam’s
C. Vietnamese
D. Vietnams
10. “______ ?” “She is lovely and
A. How is your new friend
B. What is your new friend
C. How old is your new friend
D. What is your new friend like
II. Hãy khoanh tròn các đáp án A, B, C hoặc D để chọn ra từ không ng nhóm với
các từ còn lại.
1. A. Japan
B. Vietnam
c. Thailand
D. Chinese
2. A.jeans
B. trousers
c. shirts
D. pants
3. A. singer
B.cooker
c. dancer
D. doctor
4. A. want
B. have
c. miss
D. learnt
5. A. train
B. boat
c. ship
D. ferry
III. Điền một từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.
My (1)___________ is Tam. Fm in the fifth (2)____________ at Dich Vong primary
school. I like Mathematics because it (3)___________ me more intelligent.
I spend most of my time (4)___________ Maths exercises. I (5)___________ have mark
9 and 10 in Maths tests. I don’t (6) __________________ English because remembering
English words and structures (7)___________ very diffícult. I will try (8)_________ best
to get good marks in English. My teacher encourages me a lot to (9)_________ English.
She gives me many English books. I hope that my (10) _________ will be better in the
second semester.
IV. Hãy hoàn thành bài hội thoại sau.

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Anh năm 2019

Đề luyện thi lên lớp 6 môn Anh văn có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 17. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 3.901
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm