Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 23

Đề thi Tiếng Anh lên lớp 6 năm 2019 - 2020

Nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Chọn đáp án đúng nhất và viết đáp án đó vào chỗ trống để hoàn thành câu.

1. How often do you borrow books_________ the library?

A. in

B. off

C. from

D.on

2. Can you look_________ the children tonight? I have to go to a meeting.

A. at

B. after

C. for

D. in

3. Susan and Paul live________ the second íloor.

A. at

B. on

C. in

D. from

4. Look at the exercise________ the bottom of page 20.

A. at

B. in

C. for

D. on

4. There is a chicken and there are__________

A. any

B. in

C. some

D. the

II. Sắp xếp các từ cho sẵn sau đây thành câu hoàn chỉnh.

1. and/ there/ bookshop/ is/ a/ near/ a/ my house/ restaurant//

_________________________________________________

2. he/ works/ tired/ hard/ day/ is/ because/ he/ all//

_________________________________________________

3. the/ are/ in/ students/ learning/ the/ classroom//

_________________________________________________

III. Mỗi câu sau có một lỗi sai, hãy gạch chân và sửa lỗi sai đó.

1. Are there an eraser and a pen on the desk? _____________________

2. How many bench are there in your classroom?_____________________

3. Mary like to ride a bicycle._____________________

4. Peter has English lessons in Tuesdays and Thursday._____________________

5. What do you going to do this weekend?_____________________

6. My brother don’t want to draw pictures._____________________

IV. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau.

two

kitchen

outside

lives

usually

living room

work

doesn ’t

worker

playing

breakfast

doctor

George (1) __________ in London. He has (2)_____________ children. He works as a (3)__________ in a big hospital in the city. He gets up early and has (4) __________ at seven o’clock. His (5)_____________ starts at eight and finishes at four. He (6)___________ work on Saturday and Sunday. He is (7) _________ at home with his children on these days. Now he is (8) _________ soccer with his sons while his wife is cooking in the (9) _________ . They often have lunch (10)_________________ on Sundays.

V. Em hãy viết một đoạn văn ít nhất 8 câu trong đó có sử dụng các từ cho sẵn dưới đây.

noisy - cheap - clean - fast - quiet - expensive - countryside - city

Đáp án có trong file tải: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 23. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.517
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

    Xem thêm