Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 22

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Gạch chân đáp án đúng nhất điền đáp án đã chọn vào chỗ trống để hoàn thành
câu.
1. Green lives far___________ his office.
A. away
B. off
C. from
D. with
2. The teapot is nearly empty. There is_____________ tea left.
A. little
B. few
C. a little
D. a few
3. This apple tastes______
A. sweetness
B. sweetly
C. sweety
D. sweet
4. Lan wants__________of eggs.
A. half of dozen
B. a half of dozen
C. a half dozen
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. half a dozen
5. _____ butter do they need?
A. How
B. How many
C. How much
D. How far
II. Hãy chọn những cụm từ cho sẵn để điền o chỗ trống.
a barrel of a piece of a game of a cup of a packet of a bar of
a glass of a jar of a bottle of a slice of
1. ._______________________ advice
2. ________________________rice
3._______________________ chocolate
4. ._______________________ milk
5._______________________ tea
6 ._______________________ lemonade
7 ._________________________ meat
8 ._______________________ oil
9 .________________________ tennis
10 .__________________________ jam
III. Hãy đọc đoạn văn sau trả lời các câu hỏi dưới đây.
Jennet is my close friend. She gets up at six every morning. She does her morning
exercise about fifteen minutes. She has breakfast with her parents and her brother then
she rides a bike to school. She leaves home at seven thirty. Her íirst class starts at eight.
She stays at.school until eleven thirty. She likes Literature, English and Physics. She likes
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biology, too because she loves trees and plants. She wants to become a doctor to help the
poor children.
1. What time does Jennet get up every morning?
-_________________________________
A. She gets up at five
B. She get up at six
C. She gets up at five thirty
She gets up at seven
2. What does Jennet do after getting up?
-_____________________________
A. She get dressed
B. She goes swimming
C. She does her morning exercise
D. She cook the meal
3. How does she go to school every day?
-________________________
A. By foot
B. By bicycle
C. By car
D. By bus
4. Which job does she like the best?
-_______________________________
A. a nurse

Đề thi thử môn Anh lên lớp 6 năm 2019

Đề luyện thi vào lớp 6 năm 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh với nội dung bám sát chương trình sách Tiếng Anh 5 giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Trên đây là trọn bộ nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 22. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
8 2.747
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm