Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 26

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Tìm một từ không cùng nhóm với từ còn lại.
1. A. who
B. whose
C. which
D. whom
2. A. river
B. sea
C. lake
D. mountain
3. A. egg
B. bread
C. beef
D. milk
4. A.bookshelf
B.library
C. books
D. subject
5. A.Malaysia
B.England
C.China
D. Ha Noi
II. Nối câu hỏi cột A câu trả lời cột B cho phù hợp.
A
B
1. Where do you live?
a. I have five English books.
2. How many English books do you
have?
b. It’s cloudy and rainy.
3. What does your father do?
c. I live in Hang Bai Street.
4. What is the weather like today?
d. She has a nice dog but she doesn’t have any cat.
5. How many pets does she have?
e. He is a teacher.
IV. Em hãy đặt câu hỏi cho phần gạch chân trong những câu sau.
1. My parents often go to the movies in their free time.
___________________________________________________
2. We are going to visit our grandparents in Da Nang for a week.
___________________________________________________
3. She went to the city centre to buy some plants last week.
___________________________________________________
4. Her new friend comes from Italy but he is English.
___________________________________________________
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. His sister is a famous pianist. She travels around the world every year.
___________________________________________________
V. Chọn đáp án đúng để hoàn thành những u sau.
1. He is a very_________ He always tells funny stories.
A. humorous
B. strict
C. hard-working
D. sincere
2. My brother works as a__________ . His office is the police station.
A. police patrol
B. police worker
C. policeman
D. police
D. booth
3. The story is so uninteresting, it means that the story is____________ .
A. nice
B. funny
C. exciting
D. boring
4. My grandfather needs something to dig his garden so he should go to the
A. furniture
B. gardening
C. sport
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. kitchen
5. Would you mind_________ the door for me, please?
A. close
B. open
C. shut
D. closing
7. I used________ with robots and planes when I was small.
A. play
B. to play
C. playing
D. played
7. Everybody in my group_________ active in class activity yesterday.
A. is
B. was
C. are
D. were
8. We will become doctors and engineers when we____________
A. grow
B. grew
C. growing
D. will grow
9. In our school party, we_________ and danced a lot, it was really exciting.
A. sang

Đề kiểm tra khảo sát năng lực vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Đề thi thử tuyển sinh lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 5 ôn tập lại kiến thức trọng tâm hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 26. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.192
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm