Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 25

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Tìm một từ không cùng nhóm với từ còn lại.
1. A. write
B. teacher
C. builder
D. career
2. A. national
B. obedient
C. typical
D. cultural
3. A. people
B. other
C. advice
D. person
4. A. introduce
B. persuade
C. identify
D. discover
5. A. obey
B. advise
C. repeat
D. listen
II. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.
1. I live _________42 Storn Road.
A. in
B. on
C. at
D. into
2. I always go shopping____ Monday morning
A. on
B. by
C. next
D. at
3. She’s talking to you . Please listen to ______
A. She
B. hers
C. her
D. him
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4. What_____ your friend? Was she at party
A. time
B. about
C. did
d. was
5. How many _____are there on the ceiling?
A. clock
B. maps
C. lights
D. picture
6. There are _________eggs on the table.
A. some
B. any
C. many
D. much
7. Take dishes and bowls _______ the kitchen
A. in
B. on
C. at
D. into
8.”______________”? Ten past three
A. looked
B. looked for
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. saw
D. watched
9. We____ TV for most of the evening
A. looked
B. looked for
C. saw
D. watched
10. Did you hear the news ____ the radio ?
A. at
B. by
C. in
D. on
III. Hãy điền đúng dạng của động từ to be để hoàn thành các câu sau.
1. Ladies and gentlemen. Here _______ the news.
2. Where my jeans?
3. Further information_____________ available in the office.
4. The stairs ____ over there, Sir.
5. The furniture in our classroom_____________ uncomfortable.
6. Viet Nam ____ a very nice and lovely country.
7. Your sunglasses_____________ on the table.
8. The film __________boring
9. The scissors on the table_________mine
10. Physics___ not easy.

Đề thi thử lên lớp 6 năm 2019 - 2020 môn Tiếng Anh

Đề luyện thi môn Tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau thường xuất hiện trong đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 25. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 3.163
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm