Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 29

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH
M HỌC 2019 - 2020
I. Em hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành câu.
1. My sister was born_______ New Year’s
A. in
B. at
C. on
D. till
2. Can you_______me when the train for Ho Chi Minh City leaves?
A. say
B. ask
C. tell
D. speak
3. He is the tallest person _____________ the world.
A. on
B. in
C. at
D. by
4. The exam was difficult for her. In fact, she___________ study for it.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. don’t
B. doesnt
C. wasn’t
D. didn’t
5. I love elephants the most because they can______________ .
A. dance
B. dancing
C. sing
D. singing
6. My mother is a doctor. She works in a_______________ in the centre city.
A. school
B. hospital
C. railway station
D. bookshop
7. Put___________ sugar in this orange juice. It’s more tasty.
A. some
B. any
C. much
D. no
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. It is good to go to bed_____________ 10 p.m every day.
A. after
B. at
C. in
D. on
9. Her long __________ is blond.
A. hair
B. eyebrow
C. tooth
D.finger
10. His brother is a great _________. He plays piano very well.
A. teacher
B. pianist
C. electrician
D. music
II. Mỗi u sau có một lỗi sai, em hãy tìm sửa cho đúng nhé.

Đề thi thử vào lớp 6 môn Anh năm 2019

Đề luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 môn Tiếng Anh có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

Trên đây là nội dung đề thi và đáp án của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020 số 29. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi tuyển sinh lớp 6 năm 2019 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh, Thi lớp 6 trường Chuyên, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 2.363
Sắp xếp theo

Thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh

Xem thêm