Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 4

Đề thi vào lớp 6 môn tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 5 MỚI

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word that has the different stress

1. A. noodles

B. carton

C. packet

D. ahead

2. A. vitamin

B. papaya

C. delicious

D. banana

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

3. A. dry

B. stormy

C. foggy

D. cloudy

4. A. exciting

B. interesting

C. expensive

D. bridge

5. A. than

B. with

C. that

D. thin

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. He was in his room __________ his mother was in the kitchen.

A. and

B. so

C. because

D. but

7. Look! He ____________ the apple tree.

A. climb

B. climbing

C. climbs

D. is climbing

8. What do you do in your ________ time, An? - I listen to music.

A. home

B. busy

C. free

D. good

9. We don’t go camping because we don’t have a ___________.

A. tent

B. house

C. home

D. room

10. Your brother likes drawing, ____________?

A. does he

B. doesn’t he

C. don’t he

D. isn’t he

11. Many years ago, there __________ a very beautiful princess.

A. were

B. was

C. are

D. is

12. What is the matter _________ you?

A. on

B. with

C. without

D. about

IV/ Find the mistake in each sentence

13. We (A) often go (B) to school (C) in (D) bus.

14. Phong likes (A) drawing pictures (B) and play (C) chess (D).

15. How oftens (A) do you read (B) folk tales? - Once (C) a week (D).

V/ Read and complete the text with the words in the box

important

eating

tea

bowls

because

My name is Huong. I am from Vietnam. I like sports and I am a healthy girl. I like (16) ___________ rice with chicken or beef. I usually have four (17)___________ of rice every day. I love vegetables, too. Vegetables are very (18) ___________ because they have lots of necessary vitamins. I don’t like fast food (19) ___________ they are too fatty. I don’t like coke and pepsi either. I often drink (20) ___________ after breakfast. What about you?

VI/ Read the text and answer the questions

My name is Tracy. I comes from England. Now I live with my parents in Hanoi, Vietnam. Hanoi is very busy and beautiful. There are four seasons in Vietnam. They are spring, summer, autumn and winter. It’s rainy and cold in spring. It’s rainy and hot in summer. I love summer because I can go swimming and go fishing. It’s cool and cloudy in autumn. The last season is winter. It’s cold in winter. I often stay at home and read books in winter.

21. Who does Tracy live with in Hanoi?

____________________________________________

22. How many seasons are there in Vietnam?

____________________________________________

23. What’s the weather like in spring?

____________________________________________

24. Does she like summer? Why?

____________________________________________

25. What does she often do in winter?

____________________________________________

VII/ Reorder these words to have correct sentences

26. father/ football/ watches/ on TV/ My/ ./

____________________________________________

27. for/ forest./ and Phong/ are/ going/ picnic/ a/ Lan/ in the/

____________________________________________

28. Tom?/ your/ What’s/ season,/ favorite/

____________________________________________

29. going/ to/ visit/ her/ She/ her grandparents./ is/ hometown/ to/

____________________________________________

30. cheaper/ life/ Life/ Hanoi./ in/ Da Nang/ is/ in/ than/

____________________________________________

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 4

I/ Choose the word that has the different stress

1. D

2. A

II/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

3. A

4. A

5. D

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

6. A

7. D

8. C

9. A

10. B

11. B

12. B

IV/ Find the mistake in each sentence

13. D (in => by)

14. C (play => playing)

15. A (oftens => often)

V/ Read and complete the text with the words in the box

16. eating

17. bowls

18. important

19. because

20. tea

VI/ Read the text and answer the questions

21. She lives with her parents

22. There are four: spring, summer, autumn and winter

23. It’s rainy and cold

24. Yes, she does. Because she can go swimming and go fishing

25. She often stays at home and reads books in winter

VII/ Reorder these words to have correct sentences

26. My father watches football on TV.

27. Lan and Phong are going for a picnic in the forest.

28. What’s your favorite season, Tom?

29. She is going her hometown to visit her grandparents.

30. Life in Da Nang is cheaper than life in Hanoi.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao - Đề 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Thi vào lớp 6 môn Toán, Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 3, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 684
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm