Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập tiếng Anh 5 Unit 13: What do you do in your free time? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho các thầy cô và các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy cũng như ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

I. Fill in the blank

1. S_RF T_E IN_E_NE_

2. C_NE_A

3. _L_AN

4. K_R_TE

5. W_T_H

6. DR_W

7. FR_E T_M_

8. PL_Y C_ES_

9. P_RK

10. SP_RT

11. PR_GR_M_E

12. D_N_E

13. S_RVEY

14. CA_T_ _N

II. Fill in the blank with suitable word

1. What do you __________ in your ______time ? I __________ cartoons on TV.

2. What ___ you doing? – I’m __________chess.

3. Hoa and I_______ to the music club and _______ many songs.

4. Do you like ________ sport programmes? – No, I ______. I like _________books.

5. What do you do in your free ______? – I often ride a ______ in the park.

6. What ____ your father do in _____ free time? - _______ goes fishing.

7. My sister __________ to music and _______ the Internet in her free time.

8. His mother_______________ shopping _____weekends.

9. I _____ my house every day.

10. My friends often______ karate in the evening.

III. Make sentences from given words

Ex: Father/ go fishing.

What does your father do in your free time? – He goes fishing.

1. mother/ go to the cinema.

……………………………………………………………………………

2. you / surf the Internet.

……………………………………………………………………………

3. sister / camping.

……………………………………………………………………………

4. brother/play chess?

……………………………………………………………………………

5. parents/read books.

……………………………………………………………………………

6. Lan / go skating.

……………………………………………………………………………

7. brother and sister/go to the zoo.

……………………………………………………………………………

8. you/ music

……………………………………………………………………………

9. friends/football

……………………………………………………………………………

10. Hoa/ draw/picture

……………………………………………………………………………

IV. Read and answer the questions.

My name is Nga. I’m 13 years old. In my free time, I often go swimming with my brothers. We often go swimming at weekends. My mother likes reading. She usually reads books in the morning. My father plays chess and watches sport programmes in his free time. My brothers and I like sports, so we often go hiking in the forest.

1. How old is Nga?

.........................................................................

2. What does she do in her free time?

......................................................................

3. What does Nga’s mother like?

........................................................................................

4. What does Nga’s father do in his free time?

....................................................................

5. What do Nga and her brothers like?

.................................................................................

6. Where do they often go hiking?

.......................................................................................

V. Read and answer the question.

Hi, My name's Jackson. I'm from China. I am a singer. I listen to music in my free time.

Hello, my name is Lisa. I am from Thailand. I am a dancer. I dance very well. In my free time, I go shopping.

Hi, my name is Son Tung. I'm from Vietnam. I am a song writer. I surf the Internet in my free time.

1. Where is Jackson from?

________________________

2. What does Jackson do in his free time?

________________________

3. What does Lisa do?

________________________

4. Does Lisa go shopping in her free time?

________________________

5. Who is from Vietnam?

_______________________

6. What does Son Tung do in his free time?

_______________________

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blank

1. SURF THE INTERNET

2. CINEMA

3. CLEAN

4. KARATE

5. WATCH

6. DRAW

7. FREE TIME

8. PLAY CHESS

9. PARK

10. SPORT

11. PROGRAMME

12. DANCE

13. SURVEY

14. CARTOON

II. Fill in the blank with suitable word

1. What do you ____do______ in your __free____ time ? I ____watch______ cartoons on TV.

2. What _are__ you doing? – I’m _____playing_____ chess.

3. Hoa and I ___listen____ to the music club and __sing_____ many songs.

4. Do you like____watching____ sport programmes? – No, I ___don't___. I like ____reading_____books.

5. What do you do in your free__time____? – I often ride a ___bike___in the park.

6. What __does__ your father do in __hss___ free time? - ___He____ goes fishing.

7. My sister ____listens______ to music and __surfs_____ the Internet in her free time.

8. His mother _______goes________ shopping ___at__ weekends.

9. I __clean___ my house every day.

10. My friends often____do__ karate in the evening.

III. Make sentences from given words

1 - What does your mother do in her free time? - She goes to the cinema.

2 - What do you do in your free time? - I surf the internet.

3 - What does your sister in her free time? - She goes camping.

4 - Does your brother play chess in his free time?

5 - What do your parents do in their free time? - They read books.

6 - What does Lan do in her free time? - She goes skating.

7 - What do your brother and sister do in their free time? - They go to the zoo.

8 - What do you do in your free time? - I listen to music.

9 - What do your friends in their free time? - They play football.

10 - What does Hoa do in her free time? - She draws the picture.

IV. Read and answer the questions.

1 - She is 13 years old.

2 - She often goes swimming with my brothers.

3 - She likes reading.

4 - He plays chess and watches sport programmes in his free time.

5 - They like sports.

6 - They often go hiking in the forest.

V. Read and answer the question.

1 - He is from China.

2 - He listens to music in his free time.

3 - She is a dancer.

4 - Yes, she does.

5 - Son Tung is from Vietnam.

6 - He surfs the Internet in his free time.

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 13: What do you do in your free time? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
39 15.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm