Kiểm tra tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English?

Bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 7 How do you learn English? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 5 Unit 7 được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh 5 mới giúp các em học sinh củng cố kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Bài tập tiếng Anh 5 unit 7 How do you learn English?

Choose the correct letter to complete the words.

1. LA_GUA_E

a. N/ R

b. N/ G

c. M/ G

d. N/ S

2. VO_ABU_ARY

a. C/ N

b. B/ L

c. C/ L

d. R/ L

3. GR_M_AR

a. A/ M

b. A/ N

c. E/ M d. U/ M

4. S_ _AK

a. PI

b. PE

c. KE

d. DE

5. _RITIN_

a. D/ G

b. W/ E

c. D/ E

d. W/ G

Choose the odd one out.

6. a. robot b. study c. learn d. practice
7. a. Monday b. School day c. Wednesday d. Friday
8. a. copybook b. library c. notebooks d. party
9. a. classmate b. chatting c. student d. newcomer
10.a. English b. Vietnamese c. grammar d. French

Choose the correct answer.

11. Lam is a new student. He is a ________.

a. newcomer

b. guess

c. foreign

d. classmate

12. You like English. English is your _______ subject.

a. hobby

b. language foreign

c. favourite

d. good

13. She practises ________ by writing an email every day.

a. write

b. to write

c. wrote

d. writing

14. ________does Nancy learn English?

a. How

b. How often

c. How many

d. How much

15. ______ do you watch English programme? – Because I want to improve my reading skill.

a. How

b. Why

c. How often

d. When

16. Do you like English ______ French? – I like both of them.

a. And

b. with

c. on

d. or

17. Minh studies English well. He is ________ studying English.

a. good

b. better

c. good at

d. hobby

18. I read newspapers and magazines _________ reading.

a. to practise

b. practise

c. practising

d. practises

19. Why does your mother learn English? – ________.

a. Because she want to teach me English at home.

b. She wants to learn it.

c. Because she wants teach me English at home.

d. Because she wants to teach me English at home.

20. __________? – I always read English newspapers.

a. Why do you learn English?

b. How do you learn English?

c. How do you practise listening English?

d. Do you like learning English?

21. How do you learn Chinese vocabularies? – I _______ new words _______ the wall.

a. stick/ on

b. guess/ on

c. stick/ in

d. guess/ in

22. What foreign ________ does she have at school?

a. language

b. subject

c. song

d. book

23. I want ________ a translator.

a. become

b. becoming

c. to becoming

d. to become

24. We learn English _______ we want to speak English with foreign.

a. so

b. as

c. why

d. and

25. Why your sister study _______? – Because she wants to visit Paris.

a. English

b. American

c. French

d. Chinese

Find the mistake in each sentence.

26. How much lessons do you have every day?

a. how much

b. do

c. lessons

d. every day

27. How do you learning English?

a. learning

b. how

c. do

d. English

28. She learns English because she want to travel abroad.

a. learns

b. because

c. to travel

d. want

29. Why does he and his friends practise speaking?

a. why

b. does

c. speaking

d. practise

30. He wants to watch cartoons in TV.

a. wants

b. to watch

c. in

d. cartoons

31. You can practise English with singing English songs.

a. can

b. with

c. Practise

d. English songs

32. English is my favourite subjects.

a. English

b. is

c. favourite

d. subjects

Pronunciation.

33. a. learn b. read c. speak d. meaning
34. a. write b. twice c. stick d. while
35. a. Few b. new c. knew d. email
36. a. room b. book c. school d. Soon

Translate into English.

37. Bạn học đọc Tiếng Anh như thế nào?

a. how do you learn English?

b. why do you learn reading English?

c. how do you practise reading English?

d. how often do you learn reading English?

38. Ngân học tiếng anh vì cô ấy muốn có một công việc tốt trong tương lai.

a. Ngan learns English because she want to have a good job in the future.

b. Ngan learns English because she wants to has a good job in the future.

c. Ngan learns French because she wants to have a good job in the future.

d. Ngan learns English because she wants to have a good job in the future.

39. Tớ nói Tiếng Anh với những người bạn của tớ hàng ngày.

a. I speak English with my friends every day.

b. I don’t speak English with my friends every day.

c. I speak English with my parents every day.

d. I don’t want to speak English with my friends today.

40. Tại sao người bạn nước ngoài của bạn lại muốn học Tiếng Việt?

a. Why do you learn Vietnamese?

b. Why does your foreign friend learn English?

c. Why does your foreign friend learn Vietnamese?

d. How does your foreign friend learn Vietnamese?

Recorder the words to make the correct sentence.

41. day/ speaks/ English/ Mary/ every

a. Mary speaks English every day.

b. Mary speaks every English day.

42. favourite/ Quan’s/ English/ subject/ is

a. Quan’s subject English is favourite.

b. Quan’s favourite subject is English.

43. writes/ Nam/ English/ letter/ in/ usually

a. Nam usually writes in English letter.

b. Nam usually writes letter in English.

44. the/ want/ to/ visit/ because/ I/ future/ in/ England

a. Because I want to visit England in the future.

b. Because I want to visit in England the future.

45. radio/ I/ often/ to/ watch/ listen/ cartoon/ and

a. I often to watch and listen radio cartoon.

b. I often watch cartoon and listen to radio.

46. English stories/ by/ reading/ learns/ to/ read/ Tuan/

a. Tuan learns to read by reading English stories.

b. Tuan learns reading by to read English stories.

47. to her/ friends/ learns/ to/ write/ Lan/ by/ writing/ emails/

a. Lan learns to write by writing emails to her friends.

b. Lan learns to write by writing to emails her friends.

48. because/ to/ become/ an/ English teacher/ Hoa/ she wants/ learns English/

a. Hoa learns to English because she wants become an English teacher.

b. Hoa learns English because she wants to become an English teacher.

49. Maths/ My/ times/ class/ week/ has/ a/ lessons/ six/

a. My class has Maths lessons six times a week.

b. My class has lessons Maths six times a week.

50. does/ How/ lessons/ she/ Thursday/ many/ have/ on/?

a. How many does she have lessons on Thursday?

b. How many lessons does she have on Thursday?

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 7 lớp 5 How do you learn English?

Choose the correct letter to complete the words.

1 - b; 2 - c; 3 - a; 4 - b; 5 - d;

Choose the odd one out.

6 - a; 7 - b; 8 - d; 9 - b; 10 - c;

Choose the correct answer.

11 - a; 12 - c; 13 - d; 14 - a; 15 - b;

16 - d; 17 - c; 18 - a; 19 - d; 20 - b;

21 - a; 22 - a; 23 - d; 24 - b; 25 - c;

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 7 How do you learn English có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 4.256
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm