Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: What's your address?

Bài tập Tiếng Anh Unit 1 lớp 5 What's your address có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 từng bài do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 1 có đáo án bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm Unit 1 đã học.

I. Odd one out:

1. a. city  b. town  c. flat  d. province
2. a. house  b. far  c. near  d. modern
3. a. lane  b. street  c. stream  d. avenue
4. a. orange  b. bread  c. buildings  d. noodles
5. a. how  b. village c. where  d. who
6. a. small  b. quiet  c. noisy d. center
7. a. like  b. jump  c. skip  d. dance
8. a. island b. sea  c. fish  d. factory
9. a. crowded  b. countryside c. noisy  d. modern
10. a. pretty b. bad c. nine  d. beautiful

II. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ............. in the north .

A. street

B. city

C. town

D. lane

2. His.......... is 187B, Giang Vo Street.

A. class

B. road

C. town

D. address

3. There are two tall ........... in my street.

A. tower

B. towers

C. town

D. mountains

4. Linda :Who do you live ........?

Mai: I live ........... my parents .

A. in – in

B. for – for

C. with- with

D. at - at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :

A. tower

B. village

C. city

D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big............. in the country.

A. city

B. country

C. cities

D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?

Trung : I live .......... Flat 18 ........ the second floor.............. Ha Noi Tower.

A. in - on – to

B. of - in - on

C. in - on – of

D. on - in - in

8. His flat is far .... the city centre.

A. from

B. to

C. with

D. of

9. Ha Noi is a big ............. in the north .

A. street

B. town

C. city

D. lane

10. Choose the odd one out:

A. with

B. from

C. in

D. city

III. Complete withe the given words

cities - city - mountain - village - Tower - floor - hometown - address

1. Quang Nam ………………..……….. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small ………………..……….. in the countryside.

3. Her family lives on the third ………………..……….. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall ………………..……….. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful ………………..……….. in Vietnam.

6. Their ………………..……….. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest ………………..……….. in my country.

8. Peter’s ………………..……….. is London City in England.

IV. Put the words in order to make sentences:

1. address/ What/ Mai’s/ is?

______________________________________________

2. does/ she/ Who/ with/ live ?

______________________________________________

3. her/ Is/ house/ beautiful?

______________________________________________

4. 56 Nguyen Trai/ is/ Street/ It.

______________________________________________

5. she/ Where/ does/ live?

______________________________________________

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.

______________________________________________

7. hometown/ like/ What/ his/ is?

______________________________________________

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.

______________________________________________

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?

______________________________________________

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.

______________________________________________

ĐÁP ÁN

I. Odd one out:

1 - c; 2 - a; 3 - c; 4 - c; 5 - b;

6 - d; 7 - a; 8 - d; 9 - d; 10 - c;

II. Choose the correct answer:

1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - D;

6 - C; 7 - C; 8 - A; 9 - C; 10 - D

III. Complete withe the given words

1 - city; 2 - village; 3 - floor; 4 - tower,

5 - cities; 6 - address; 7 - mountain; 8 - hometown;

IV. Put the words in order to make sentences

1. What is Mai’s address?

2. Who does she live with?

3. Is her house beautiful?

4. It is 56 Nguyen Trai street.

5. Where does she live?

6. His hometown is Danang city.

7. What is his hometown like?

8. It is a small and quite village.

9. Do you live with your parents?

10. There are modern towers in my town.

Download đề thi và đáp án tại: Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 What's your address. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
46 8.019
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh 5 Xem thêm