Bài ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you?

VnDoc.com xin giới thiệu tới thầy cô và các em học sinh Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 4). Đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức quan trọng của bài 11, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho những bài học sau cũng như kì thi quan trọng tới đây.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11 What's the matter with you? có đáp án

I. Bài tập tiếng Anh 5 Unit 11 What's the matter with you?

Ex 1: Look and write

Ex 2: Write True or False

1. Mary has a cough.

2. Tom has a runny nose.

3. Peter has a earache.

4. Tony has a fever.

5. David has a backache.

6. Jenny has a toothache.

Ex 3: Read and write

1. I have a pain in my teeth. I have a…………….

2. Tony has a high temperature. He has a……………….

3. Mai has a pain in her throat. She has a………………..

4. I have a pain in my back. I have a…………………….

5. Thu has a pain in her stomach. She has a…………….

6. My father has a pain in his ear. He has a……………..

7. He is cold. He has a ……………………………………

8. I broke my arm. I have a…………………………..

Ex 4: Read and match

A

 

B

1. I have a headache.

 

a. You should take a bath in warm water.

2. I have a backache.

 

b. You should take vitamins.

3. I have a toothache .

 

c. You should go to the dentist and brush your teeth after meal.

4. I have a sore throat.

 

d. You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.

5. I have a bad cough .

 

e. You should take some aspirins

6. I have a stomachache.

 

f. You shouldn’t drink cold drink.

7. I have a fever.

 

g. You shouldn’t lift heavy things.

8. I have a flu.

 

h. You should take cough syrup.

Ex 5: Giving advice by using “should” or “shouldn’t”

stay up late, drink coffee, do morning exercises regularly, take a hot bath, go to bed early, eat a lot of fruits and vegetables, take some aspirins, see the doctor, drink hot water, brush your teeth twice a day, eat healthy foods, keep your nails short and clean, wash your hands before having meals, see the dentist, eat many candies, drink cold water, eat too much,

 

Should

Shouldn’t

1. Tony has a bad toothache.

   

1. Quan has a bad cold.

   

2. Phong has a stomachache.

   

3. Phong has a sore throat.

   

Đáp án:

 

Should

Shouldn’t

1. Tony has a bad toothache.

see the dentist; brush your teeth twice a day; eat many candies

1. Quan has a bad cold.

do morning exercises regularly; take a hot bath; go to bed early; eat healthy foods stay up late

2. Phong has a stomachache.

eat a lot of fruits and vegetables; see the doctor; keep your nails short and clean; wash your hands before having meals drink coffee; eat too much

3. Phong has a sore throat.

take some aspirins; drink hot water; drink cold water

II. Đáp án bài tập tiếng Anh unit 11 lớp 5

Ex 1: Look and write

1 - toothache; 2 - earache; 3 - stomach ache; 4 - earache; 5 - backache

6 - sore throat; 7 - fever; 8 - headache; 9 - cough; 10 - runny nose

Ex 2: Write True or False

1 - Mary has a cough. - True;

2 - Tom has a runny nose. - False;

3 - Peter has a earache. - True;

4 - Tony has a fever. - True;

5 - David has a backache. - False;

6 - Jenny has a toothache. - False;

Ex 3: Read and write

1. I have a pain in my teeth. I have a……toothache……….

2. Tony has a high temperature. He has a……fever………….

3. Mai has a pain in her throat. She has a……sore throat…………..

4. I have a pain in my back. I have a…………backache………….

5. Thu has a pain in her stomach. She has a………stomach ache…….

6. My father has a pain in his ear. He has a………earache……..

7. He is cold. He has a ………cold………………

8. I broke my arm. I have a…………broken arm………………..

Ex 4: Read and match

A

 

B

1. I have a headache.

1 - d

a. You should take a bath in warm water.

2. I have a backache.

2 - g

b. You should take vitamins.

3. I have a toothache .

3 - c

c. You should go to the dentist and brush your teeth after meal.

4. I have a sore throat.

4 - f

d. You should see a doctor and shouldn’t watch too much TV.

5. I have a bad cough .

5 - h

e. You should take some aspirins

6. I have a stomachache.

 6 - b

f. You shouldn’t drink cold drink.

7. I have a fever.

7 - a

g. You shouldn’t lift heavy things.

8. I have a flu.

8 - e

h. You should take cough syrup.

Ex 5: Giving advice by using “should” or “shouldn’t”

 

Should

Shouldn’t

1. Tony has a bad toothache.

see the dentist; brush your teeth twice a day; eat many candies

1. Quan has a bad cold.

do morning exercises regularly; take a hot bath; go to bed early; eat healthy foods stay up late

2. Phong has a stomachache.

eat a lot of fruits and vegetables; see the doctor; keep your nails short and clean; wash your hands before having meals drink coffee; eat too much

3. Phong has a sore throat.

take some aspirins; drink hot water; drink cold water

Trên đây là nội dung Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 4). Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
25 9.811
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm