Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24 - Đề 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24- Đề 2
M«n: to¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
1/ TÝnh?
10 : 2 = .............
15 : 3 = .............
18 : 3 = .............
27 : 3= .............
20 : 2 = .............
24 : 3 = .............
12 : 3 = .............
30 : 3= .............
18 : 2 = .............
8 : 2 = .............
9 : 3 = .............
21 : 3 = .............
2/ TÝnh?
24 : 3 + 36 = 18 : 3 + 26 = 73 - 30 : 3 =
......................... ............................... ..............................
52 - 12 : 3 = 21 : 3 + 54 = 27 : 3 + 38 =
......................... ............................... ..............................
3/ T×m y?
y x 2 = 18 y x 3 = 21 2 x y = 20
......................... ............................... ..............................
......................... ............................... ..............................
y + 2 = 8 y + 3 = 15 2 + y = 20
......................... ............................... ..............................
......................... ............................... ..............................
4/ 27 häc sinh chia vµo mçi nhãm 3 n. Hái y nhãm?
Tãm t¾t
Bµi gi¶i
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
........................................................
........................................................
5/ Nh÷ng chia ®îc cho 2 ®îc i ch½n. kh«ng ph¶i ch½n ®îc gäi
lÎ?
a. ViÕt tÊt c¸c ch½n n h¬n 10?
b. ViÕt tÊt c¸c nhá h¬n 10?
c. T×m tæng cña ch½n lín nhÊt h¬n 10 vµ lín nhÊt h¬n 10.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
M«n: tiÕng viÖt
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
1/ XÕp tªn nh÷ng con thó sau vµo tõng « trèng trong b¶ng cho phï hîp: gÊu, lîn i,
nai, h¬u, khØ, , b¸o, s tö, sãc, chã sãi, ngùa v»n, thá.
Nh÷ng loµi thó nguy hiÓm
Nh÷ng loµi thó kh«ng nguy hiÓm
M: s
...............................................................
...............................................................
...............................................................
M: nai
...............................................................
...............................................................
...............................................................
2/ Tr¶ lêi mçi c©u hái sau viÕt c©u tr¶ i vµo chç trèng?
a. Con t ch¹y nh thÕ nµo?
..............................................................................................................................
b. Con u d¸ng ®i nh thÕ nµo?
..............................................................................................................................
c. Con tr«ng nh thÕ nµo?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
..............................................................................................................................
d. Con voi tr«ng nh thÕ nµo?
..............................................................................................................................
3/ Dïng côm tõ "nh thÕ o" ®Ó ®Æt u hái cho phËn g¹ch díi trong mçi c©u sau.
ViÕt c©u hái vµo dßng trèng?
a. Con ngùa phi nhanh nh bay
..............................................................................................................................
b. Con sãc truyÒn cµnh rÊt nhanh
..............................................................................................................................
c. Con c¸o rÊt kh«n ngoan
..............................................................................................................................
4/ §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy?
¸
nh n¾ng ban mai tr¶i xuèng c¸nh ®ång vµng ãng xua tan dÇn h¬i l¹nh mïa
®ång lóa nÆng trÜu b«ng ng¶ ®Çu vµo nhau thoang tho¶ng h¬ng th¬m.
5. ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n mét chó trèng?
............................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24 - Đề 2

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24 - Đề 2 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24 - Đề 2. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 24 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
19 7.793
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm