Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 7 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. pencil

B. school

C. desk

D. story

2. A. nice

B. why

C. kind

D. good

3. A. subject

B. science

C. maths

D. music

Exercise 2: Read and complete

in

to

at

1. How do you practice speaking English? - I chat __________ my English friends.

2. How do you learn vocabulary? - I write new words _________ my notebooks and read them aloud.

3. How do you practice English? - I listen _________ English short stories.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. I want _________ with my foreign friend Tony

A. to talking

B. talking

C. talk

D. to talk

2. When I see a new word, I try to guest its ____________.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

3. How do you ________ listening? - I watch English cartoons on TV.

A. practise

B. like

C. want

D. have

4. They write emails to _____ other every day.

A, every

B. each

C. one

D. they

5. Ba _______ a shower in the morning.

A. gets

B. take

C. takes

D. get

Exercise 4: Give the correct form of the words in brackets

1. Anna speaks English very (good) ___________.

2. I love reading (England) _________ novels.

3. English is necessary for (communicate) ________.

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. newcomer/ Jack/ in/ class/ is/ a/ 5B.

_____________________________________________

2. reading/ How/ practice/ do/you/ English?

_____________________________________________

3. is/ good/ Hana/ Maths/ at/

_____________________________________________

4. your/ What/ name/ teacher’s/ is/ ?

_____________________________________________

5. often/ weekends/ go/ I/ at/ swimming

_____________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

Exercise 2: Read and complete

1. How do you practice speaking English? - I chat _____with_____ my English friends.

2. How do you learn vocabulary? - I write new words ____in_____ my notebooks and read them aloud.

3. How do you practice English? - I listen ____to_____ English short stories.

Exercise 3: Choose the correct answer

1. D

2. C

3. D

4. B

5. C

Exercise 4: Give the correct form of the words in brackets

1. Anna speaks English very (good) _____well______.

2. I love reading (England) ____English_____ novels.

3. English is necessary for (communicate) ___communication_____.

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. Jack is a newcomer in class 5B

2. How do you practice reading English?

3. Hana is good at Maths.

4. What is your teacher’s name?

5. I often go swimming at weekends.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 663
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm