Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 9 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 8 nâng cao: What are you reading? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 9 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. summer

B. water

C. autumn

D. spring

2. A. fish

B. tiger

C. lion

D. monkey

3. A. teacher

B. worker

C. farmer

D. friend

Exercise 2: Give the correct form of the words in the brackets

1. The monkeys at the zoo are really (noise) ______________.

2. I can see a lot of (beauty) _____________ peacocks.

3. The lions at the zoo roared (loud) ___________ yesterday.

4. What a (fun) ____________ kangaroo!

5. I went (swim) ___________ with Jamie yesterday.

Exercise 3: Read and match

1. The tiger roared

A. beautifully

2. The pythons moved

B. loudly

3. The birds sang

C. quickly

4. The zebras ran

D. slowly

Exercise 4: Correct the mistakes

1. Sarah is reading a story funny

___________________________________________

2. At the weekend, my sister often read comic books

___________________________________________

3. Do you go to the circus yesterday morning?

___________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. went/ to/ My/ last/ month./ family/ the/ circus

___________________________________________

2. watching/ beautiful./ likes/ because/ zebras/ Phong/ they/ are/

___________________________________________

3. never/ Mai/ kangaroos./ and Trang/ see/

___________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

Exercise 2: Give the correct form of the words in the brackets

1.The monkeys at the zoo are really (noise) ____noisy__________.

2.I can see a lot of (beauty) ______beautiful_______ peacocks.

3.The lions at the zoo roared (loud) _____loudly______ yesterday.

4.What a (fun) _____funny_______ kangaroo!

5.I went (swim) ____swimming_______ with Jamie yesterday.

Exercise 3: Read and match

1. B

2. D

3. A

4. C

Exercise 4: Correct the mistakes

1. story funny => funny story

2. read => reads

3. Do => Did

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. My family went to the circus last month

2. Phong likes watching zebras because they are beautiful.

3. Mai and Trang never see kangaroos.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm