Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 16 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. between

B. elephant

C. eleven

D. elevator

2. A. India

B. pilot

C. invitation

D. inventor

3. A. late

B. gate

C. skate

D. alligator

II/ Put the following the words into the correct categories

pharmacy

opposite

near

plane

coach

cinema

museum

next to

post office

bus

theatre

underground

 

Prepositions

Places

Transportation

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. We are going to have a school __________ next weekend

A. trip

B. welcome

C. zoo

D. foot

2. What is the weather ____________ in the fall?

A. hot

B. cold

C. like

D. want

3. _________ can we get there? - By air

A. What

B. What for

C. How

D. How for

4. ___________ is the bus stop? - It is next to the stadium

A. What

B. Where

C. How

D. Why

5. What color ________ the fence of Simon’s house? - Brown

A. is

B. are

C. were

D. am

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28

I/ Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. B

3. D

II/ Put the following the words into the correct categories

Prepositions

Places

Transportation

Opposite

Near

Next to

Pharmacy

Post office

Cinema

Museum

Theatre

Coach

Bus

Plane

Underground

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. C

3. C

4. D

5. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 28. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?, Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 729
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm