Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 16 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 16 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. envelope

B. stamp

C. letter

D. coach

2. A. show

B. take

C. street

D. tell

3. A. shoe

B. bakery

C. drugstore

D. restaurant

4. A. need

B. would

C. play

D. want

5. A. left

B. right

C. opposite

D. welcome

II/ Read and match

1. Where is the cinema, please?

A. I want to buy some fruits

2. Is the supermarket far from here?

B. Let’s go to the zoo together

3. How can I get to the bookshop?

C. It’s next to the police station

4. What do you want to buy?

D. You can go on foot

5. We don’t have to go to school today

E. No, it isn’t. It’s only five minutes’ walk

III/ Look at the picture and complete the word

 

 

1. z _ _

2. b _ k _ _ _

 

 

3. b _ _ _ s _ _ _

4. c _ _ _ _ _

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. can/ How/ Ho Chi Minh city?/ I/ to/ go/

_______________________________________

2. school./ is/ The/ our/ behind/ stadium/

_______________________________________

3. along/ and/go/ street/ the/ Turn/ left/ ./

_______________________________________

4. is/ a/ theatre/ There/ near/ house/ my/ big/. /

_______________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27

I/ Choose the odd one out

1. D

2. C

3. A

4. C

5. D

II/ Read and match

1. C

2. E

3. D

4. A

5. B

III/ Look at the picture and complete the word

1. zoo

2. bakery

3. bookshop

4. cinema

IV/ Reorder these words to have correct sentences

1. How can I go to Ho Chi Minh City?

2. The stadium is behind our stadium

3. Turn left and go along the street

4. There is a big theatre near my house

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 27. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 16 lớp 5: Where’s the post office?, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16 nâng cao: Where’s the post office?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 542
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm