Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

Bài tập từ vựng Unit 6 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

A. Math

B. Maths

C. Vietnamese

2. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

A. Music

B. English

C. Art

3. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

A. Maths

B. Vietnamese

C. Art

4. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

A. Science

B. Music

C. English

5. Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?

A. Art

B. Music

C. IT

Exercise 2: Unscramble the following words

1. atmhs

: _______________

4. stoyrshi

: _______________

2. tar

: _______________

5. osrecc

: _______________

3. umsci

: _______________

6. EP

: _______________

Exercise 3: Read and complete

What

How

When

1. ____________ many lessons do you have today?

I have Maths, English, Music and IT

2. ____________ do you have PE?

I have it on Wednesdays.

3. ____________ is your favorite subject?

I like Maths

Exercise 4: Complete the sentences with the missing letters

1. We le_ _n about countries in Geography

A. ar

B. or

C. er

D. ir

2. How many _ _ ssons do you have today? - I have three: Maths, Vietnamese and English

A. be

B. te

C. de

D. le

3. English is her favou_ _ te. She loves English very much

A. bi

B. di

C. ki

D. ri

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5

Exercise 1: Look at the pictures and choose the correct answer

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

Exercise 2: Unscramble the following words

1.atmhs

: maths

1. stoyrshi

: history

2. tar

: art

2. osrecc

: soccer

3. umsci

: music

3. EP

: PE

Exercise 3: Read and complete

1. ____How________ many lessons do you have today?

I have Maths, English, Music and IT

2. ____When________ do you have PE?

I have it on Wednesdays.

3. _____What_______ is your favorite subject?

I like Maths

Exercise 4: Complete the sentences with the missing letters

1. A

2. D

3. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 6 lớp 5: How many lessons do you have today?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
5
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm