Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?

Bài tập từ vựng Unit 7 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. pencil

B. school

C. desk

D. story

2. A. nice

B. why

C. kind

D. good

3. A. read

B. native

C. write

D. speak

Exercise 2: Add one letter to have correct words

1. PR_CTISE

: ______________

1. REA_

: ______________

2. _RITE

: ______________

2. _OMIC

: ______________

3. CARTOO_

: ______________

3. LIS_EN

: ______________

Exercise 3: Choose the correct answer

1. What foreign ___________ do you have at school?

A. subject

B. song

C. languages

D. book

2. When I see a new word, I try to guess its ____________.

A. name

B. vocabulary

C. meaning

D. language

3. How do you _________ listening? - I watch English cartoons on TV.

A. practise

B. like

C. want

D. have

4. How often does Linda speak English? - She speaks English __________.

A. everyday

B. every day

C. every days

D. everydays

5. Pam is ____________ in my class.

A. newcomer

B. a newcomer

C. an newcomer

D. newcomers

Exercise 4: Give the correct form of the words in brackets

1. Anna speaks English very (good) ____________.

2. How do you practise (listen) ___________?

3. I love reading (England) ________ novels.

4. English is necessary for (communicate) __________.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. B

Exercise 2: Add one letter to have correct words

1. PR_CTISE

: PRACTISE

1. REA_

: READ

2. _RITE

: WRITE

2. _OMIC

: COMIC

3. CARTOO_

: CARTOON

3. LIS_EN

: LISTEN

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. A

4. A

5. B

Exercise 4: Give the correct form of the words in brackets

1. Anna speaks English very (good) ____well________.

2. How do you practise (listen) ____listening_______?

3. I love reading (England) ____English____ novels.

4. English is necessary for (communicate) _____communication_____.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 7 lớp 5: How do you learn English?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 nâng cao: How do you learn English?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 1.258
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm