Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 6 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 6 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look at the pictures and write the names of subjects

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9

1. _________________

2. _________________

3. _________________

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9

4. _________________

5. _________________

6. _________________

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. zoo

B. book

C. too

D. boots

2. A. often

B. jogging

C. soccer

D. once

3. A. twice

B. kite

C. skip

D. time

Exercise 3: Choose the correct answer

1. How many lessons _______ you ______ today?

A. do - haves

B. does - have

C. do - have

D. did - have

2. Does she like Maths? - Yes, she _________

A. do

B. is

C. was

D. does

3. How many ___________ do you have?

A. book

B. crayon

C. fish

D. schoolbag

4. How often does she have English? - She has it _________ a week

A. twice

B. two time

C. one times

D. three time

5. Today is Monday. Yesterday _______ Sunday

A. is

B. will be

C. was

D. were

Exercise 4: Translate the following words into English

1. Một lần một tháng

: ___________________________

2. Hai lần một năm

: ___________________________

3. Ba lần một tuần

: ___________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. books/ how/ does/ she/ many/ have/ ?/

_______________________________________________________

2. how/ she/ clean/ often/ does/ teeth/ her/ ?

_______________________________________________________

3. go/ we/ a year/ on holiday/ twice

_______________________________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9

Exercise 1: Look at the pictures and write the names of subjects

1. Maths

2. Art

3. IT (Information Technology)

4. Vietnamese

5. Science

6. Music

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. D

3. C

Exercise 3: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. C

4. A

5. C

Exercise 4: Translate the following words into English

1. Một lần một tháng

: once a month

2. Hai lần một năm

: twice a year

3. Ba lần một tuần

: three times a week

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. How many books does she have?

2. How often does she clean her teeth?

3. We go on holiday twice a year

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 9. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 8, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm