Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 Unit 6 How many lessons do you have today?

Bài tập tiếng Anh Unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today? có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today? có đáp án được biên tập dưới nhiều hình thức bài tập trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả.

I. Bài tập tiếng Anh 5 unit 6 How many lessons do you have today?

I. Choose the odd one out:

1. A. once B. three C. two D. four
2. A. Music B. Science C. Monday D. Maths
3. A. am B. do C. is D. are

II. Fill in “to, for, at, on, with”

1. Are you _____ school now? – Yes, I am.

2. Where are you, Ken? – I’m ____ home _________ my brothers.

3. I’m studying my Maths lesson. – Good ________ you.

4. I have English twice a week, _____ Monday and Thursday.

5. It’s nice _____ talk _____ you again.

III. Choose the best answer, A or B:

1. Mai _________ three times a week.

A. has English

B. at school

2. How many lessons __________?

A. do you have today

B. she has today

3. How often does Nam _______?

A. has Vietnamese

B. have Vietnamese

4. What’s your __________?

A. like subjects

B. favorite subjects

5. We have Music ________.

A. one time a week

B. once a week

IV. Complete the following conversation:

Subject; What’s; many; am; twice; time; How; are; have; four

Peter: ____1___ you at school now?

Mai: Yes, I ___2__. It’s break ___3____.

Peter: How ___4____ lessons do you _____5___ today?

Mai: I have __6_____: Vietnamese, Maths, Art and English.

Peter: ____7___ often do you have English?

Mai: ______8___ a week, on Tuesday and Friday.

Peter: _____9___ your favorite _______10______?

Mai: It’s Vietnamese.

V. Match the questions with the answers:

1. Are you at school now?

a. It’s Vietnamese.

2. How many lessons do you have today?

b. Yes, I am. It’s break time.

3. How often do you have Science?

c. Yes, I do. I have 3 lessons today.

4. Do you have school today?

d. No, I don’t. I like Music.

5. What subjects do you have today?

e. I have four.

6. Do you like Art?

f. I have it twice a week.

7. What’s your favorite subject?

g. Vietnamese, English and Science.

II. Đáp án Bài tập unit 6 lớp 5 How many lessons do you have today?

I. Choose the odd one out:

1 - A; 2 - C; 3 - B;

II. Fill in “to, for, at, on, with”

1. Are you ___at__ school now? – Yes, I am.

2. Where are you, Ken? – I’m __at __ home _____with____ my brothers.

3. I’m studying my Maths lesson. – Good ____for____ you.

4. I have English twice a week, ___on__ Monday and Thursday.

5. It’s nice __to ___ talk __with/ to___ you again.

III. Choose the best answer, A or B:

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

IV. Complete the following conversation:

Subject; What’s; many; am; twice; time; How; are; have; four

Peter: ___1 - Are___ you at school now?

Mai: Yes, I __2 - am__. It’s break ___3 - time____.

Peter: How __4 - many___ lessons do you ___5 - have__ today?

Mai: I have __6 - four____: Vietnamese, Maths, Art and English.

Peter: ___ 7 - How___ often do you have English?

Mai: ___8 - Twice___ a week, on Tuesday and Friday.

Peter: ____9 - What’s___ your favorite ______10 - subject_____?

Mai: It’s Vietnamese.

V. Match the questions with the answers:

1. Are you at school now?

1 - b

a. It’s Vietnamese.

2. How many lessons do you have today?

2 - e

b. Yes, I am. It’s break time.

3. How often do you have Science?

3 - f

c. Yes, I do. I have 3 lessons today.

4. Do you have school today?

4 - c

d. No, I don’t. I like Music.

5. What subjects do you have today?

5 - g

e. I have four.

6. Do you like Art?

6 - d

f. I have it twice a week.

7. What’s your favorite subject?

7 - a

g. Vietnamese, English and Science.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới Unit 6 How many lessons do you have today? kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
27 5.352
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm