Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Bài tập từ vựng Unit 11 lớp 5 có đáp án

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you? do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập trắc nghiệm từ vựng môn Anh lớp 5 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. doctor

B. dad

C. nurse

D. dentist

2. A. what

B. how

C. where

D. with

3. A. head

B. eat

C. take

D. go

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct answer

What’s the matter with him/ her?

1. She has a ___________.

A. earache

B. stomachache

C. backache

D. headache

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

2. He has a ___________.

A. cold

B. headache

C. earache

D. sore eyes

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

3. He has a __________.

A. stomach ache

B. pain

C. toothache

D. backache

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

4. He has a ___________.

A. Cold

B. Hot

C. sore throat

D. sore eyes

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

5. He has a ____________.

A. toothache

B. backache

C. headache

D. stomachache

 Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Exercise 3: Complete the sentences with missing words

1. Tony can’t go to school. He has a h _ _ _ _ _ _ _.

2. You shouldn’t eat too much ice-cream and s _ _ _ _ _.

3. My parents are taking me to the d _ _ _ _ _ because I have a high fever.

4. He has a cold. He should wear more warm cl_ _ _ _ _.

5. Fruit and milk are good for you. Don’t eat chocolate and d _ _ _ _ coffee.

-The end-

Đáp án trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. A

Exercise 2: Look at each picture and circle the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. C

5. D

Exercise 3: Complete the sentences with missing words

1. headache

2. sweets

3. doctor

4. clothes

5. drink

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Trắc nghiệm từ vựng Unit 11 lớp 5: What’s the matter with you?. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 5: When will sports day be?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.155
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm