Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 6 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 6 + 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. pencil

B. school

C. desk

D. story

2. A. nice

B. why

C. kind

D. good

3. A. read

B. native

C. talk

D. speak

Exercise 2: Circle the correct words to complete the sentences

1. How do you practice _______ (read/ reading) English?

2. He usually _______ (watch/ watches) English cartoons on TV

3. She learns vocabulary _________ (by/ with) reading English stories.

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

friends

subject

English

because

modern

My name’s Hương. I am a pupil in class 5E. This is my school. It’s big and (1) _______. It’s on Le Loi Street. I study lots of (2) _________ at school. I have Maths and Vietnamese every day. I don’t like Maths very much (3) _______ it’s very difficult. My favorite subject is English. I often speak English with my (4) _______. I have English three times a week. My (5) _________ teacher is Miss Lan Anh. I live my teacher and my school very much.

Exercise 4: Complete the sentences with the correct preposition, using “in/on/at”

1. I sometimes work ______ Sunday.

2. We go on holiday ______ June

3. My mother often watches TV ______ the evening.

4. I go to bed ______ 11 p.m

5. We go skiing ______ the winter

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. married/ sister/ is/ your/ ?/

_________________________________________________

2. go/ we/ a year/ on holiday/ twice

_________________________________________________

3. often/ you/ how/ late for school/ are/ ?

_________________________________________________

4. do/ today,/ you/ how many/ Tuan?/ lessons/ have/

_________________________________________________

5. one/ of/ subjects./ Science/ is/ favorite/ her

_________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10

Exercise 1: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. B

Exercise 2: Circle the correct words to complete the sentences

1. How do you practice reading English?

2. He usually watches English cartoons on TV

3. She learns vocabulary by reading English stories.

Exercise 3: Read and complete the text with the words in the box

1. modern

2. subjects

3. because

4. friends

5. English

Exercise 4: Complete the sentences with the correct preposition, using “in/on/at”

1. I sometimes work ___on___ Sunday.

2. We go on holiday ___in___ June

3. My mother often watches TV ___in___ the evening.

4. I go to bed ___at___ 11 p.m

5. We go skiing ___in___ the winter

Exercise 5: Put the words in the correct order

1. Is your sister married?

2. We go on holiday twice a year

3. How often are you late for school?

4. How many lessons do you have today, Tuan?

5. Science is one of her favorite subjects.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 10. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 6 chất lượng cao, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 933
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm