Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 10 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. Sunday

B. Teacher’s Day

C. Monday

D. Tuesday

2. A. comic book

B. story

C. science book

D. film

3. A. by car

B. by boat

C. by motorbike

D. by bike

4. A. party

B. swim

C. play

D. go

5. A. one

B. once

C. twice

D. three times

Exercise 2: Put the phrase under the correct picture

Sports Day

National Day

Teachers’ Day

Halloween Day

 

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

1. ____________________

2. ____________________

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

 Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

3. ____________________

4. ____________________

Exercise 3: Read the following text and choose the best answer

I am Angela. Next week I am going to have a great time. (1) __________ Saturday morning, I am going to buy some new shirts and a pair of shoes. At 7 afternoon, I am going to (2) _______ a friend in the city center. At 7 o’clock, I am going to have dinner at a French restaurant with (3) ________ friends. On Saturday, I am going to have an interesting day. I am going to the Art gallery with a friend in the morning. I will have a chance to (4) ________ many famous pictures there. I love Art. I always want to be an artist some days. After that, I am going to eat out at an Italian restaurant. I like Italian food. I am going to have a big pizza with a glass of cola. I will go (5) ______ late a night.

1. A. On

B. In

C. At

D. After

2. A. come

B. do

C. like

D. visit

3. A. first

B. five

C. fifth

D. once

4. A. see

B. do

C. think

D. understand

5. A. house

B. school

C. class

D. home

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. I (visit) my uncle and aunt tomorrow

___________________________________________________

2. He often (not go) to the swimming pool on Sunday nights

___________________________________________________

3. His uncle (travel) to Paris next week

___________________________________________________

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Day/ will/ be/ weekend/ Sports/ this/ ./

___________________________________________________

2. table/ play/ Hoa/ is/ tennis/ to/ going

___________________________________________________

3. classmates/ practicing/ My/ events/ are/ hard/ for/ the/ ./

___________________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16

Exercise 1: Choose the odd one out

1. B

2. D

3. B

4. A

5. A

Exercise 2: Put the phrase under the correct picture

1. Halloween Day

2. National Day

3. Sports Day

4. Teachers’ day

Exercise 3: Read the following text and choose the best answer

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1.I will visit my uncle and aunt tomorrow

2.He doesn’t often go to the swimming pool on Sunday nights

3.His uncle will travel to Paris next week

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. Sports Day will be this weekend

2. Hoa is going to play table tennis

3. My classmates are practicing hard for the events.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 16. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 15, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 576
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm