Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 13

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 8 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 13 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 14 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 13

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the odd one out

1. A. fox

B. crow

C. lamp

D. hare

2. A. kind

B. gentle

C. story

D. clever

3. A. ghost

B. generous

C. beautiful

D. interesting

Exercise 2: Read and match

1. What are you doing?

A. Yes, I do. I love reading books so much

2. Do you like reading books, Tom?

B. Because it’s quiet

3. Why do you like reading books in the library?

C. Mai An Tiem is

4. What is the princess like?

D. I’m cooking in the kitchen

5. Who is the main character in this story?

E. She is kind and intelligent

Exercise 3: Find the mistake in each sentence

1. Mary like (A) reading (B) short stories (C) in English (D) very much

2. What (A) book are (B) you read (C)? - I’m (D) reading “the Legend of Sword Lake”

3. The (A) princess living (B) in a big (C) and beautiful castle (D)

Exercise 4: Choose the correct answer

1. What _________ do you get up, Quan? - I often get up at six fifteen

A. colour

B. time

C. job

D. book

2. Tony is _______ with his dog in the garden

A. play

B. played

C. playing

D. plays

3. My father is a ________ policeman

A. brave

B. free

C. thick

D. favorite

4. They often stay ________ home and read comic books

A. in

B. on

C. by

D. at

5. ________ you _______ Tam and Cam yesterday?

A. Did - read

B. Do - read

C. Are - reading

D. All A, B, C

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. practise/ I/ English/ every/ speaking/ day

______________________________________________

2. newcomer/ Hung/ Class/ is/ 5A/ a/ in/ ./

______________________________________________

3. new/ words/ write/ I/ notebook/ my/ in/ ./

______________________________________________

-The end-

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 13

Exercise 1: Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

Exercise 2: Read and match

1. D

2. A

3. B

4. E

5. C

Exercise 3: Find the mistake in each sentence

1. A (like=> likes)

2. B (are => do)

3. B (living => lives)

Exercise 4: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. A

4. D

5. A

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. I practise speaking English every day

2. Hung is a newcomer in Class 5A

3. I write new words in my notebook.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 13. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Tiếng Anh lớp 5

Xem thêm