Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 8 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 8 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. season

B. weather

C. weak

D. teach

2. A. five

B. thing

C. think

D. will

3. A. hungry

B. summer

C. full

D. truck

Exercise 2: Put the following words into the correct categories

tall

thin

gentle

short

beautiful

mean

fat

hard-working

 

Appearance

Characteristic

 

__________________

__________________

__________________

__________________

 

__________________

__________________

__________________

__________________

Exercise 3: Write these verbs in V-ing form

1. wait

: _____________

3. write

: _____________

2. play

: _____________

4. sit

: _____________

Exercise 4: Choose the correct answer

1. When do you have _________? - I have it on Monday and Friday.

A. Vietnam

B. France

C. English

D. America

2. Tony is _________ with his dog in the garden

A. play

B. played

C. playing

D. plays

3. How _______ your brother practise English reading? - He often reads short stories.

A. does

B. doesn’t

C. do

D. don’t

4. Jack is a nice boy. _________ likes him.

A. All the people

B. Anybody

C. Nobody

D. Everyone

5. Jimmy Kudo is her favorite character ___________ he is clever and brave

A. but

B. and

C. because

D. so

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. practise/ I/ English/ every/ speaking/ day/./

_______________________________________________

2. the/ What/ students/ are/ reading/ now/ ?/

_______________________________________________

3. new/ words/ write/ I/ notebook/ my/ in/ ./

_______________________________________________

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

3. C

Exercise 2: Put the following words into the correct categories

Appearance

Characteristic

Tall

Thin

Fat

Short

Beautiful

Mean

Gentle

Hard - working

Exercise 3: Write these verbs in V-ing form

1. wait

: waiting

3. write

: writing

2. play

: playing

4. sit

: sitting

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. A

4. D

5. C

Exercise 5: Rearrange the words to make meaningful sentences

1. I practise speaking English every day

2. What are the students reading now?

3. I write new words in my notebook

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 11, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 756
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm