Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023 - Đề 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 5 đi kèm đáp án.

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 5 năm 2022

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different stress

1. A. yesterday

B. elephant

C. crocodile

D. gorilla

2. A. around

B. monkey

C. quickly

D. circus

3. A. beautiful

B. quietly

C. kangaroo

D. everything

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. clock

B. city

C. class

D. come

2. A. waste

B. stand

C. bag

D. that

Exercise 3: Choose the correct answer

1. __________ do you go to the movies, Ruby? - Once a week

A. How

B. How often

C. When

D. When often

2. Jacob _______ in the playground now

A. skip

B. skips

C. is skipping

D. are skipping

3. I ________ to music in my free time

A. listen usually

B. am usually listening

C. usually listen

D. am going to listen

4. ________ you go to Mai’s birthday party yesterday? - Yes, I ________.

A. Did - did

B. Do - do

C. Are - am

D. Will - will

5. They went __________ in the swimming pool near our house yesterday.

A. swim

B. swimming

C. are swimming

D. like swim

6. My brother and I will build __________ sandcastles on the beach.

A. sandcastles

B. houses

C. toy

D. doll

7. Ruby learns how to write English by __________ emails to Mariam every day.

A. reading

B. learning

C. drawing

D. writing

8. Do you ________ English?

A. say

B. tell

C. talk

D. speak

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Look! The plane (fly) towards the airport. It (land)

__________________________________________________

2. Where you (be) here, Peter? - I am here. I (read) in my room

__________________________________________________

3. You (play) soccer in the yard next Sunday?

__________________________________________________

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

I am Long. Last week my sister and I went to the zoo. There are lots of beautiful animals in the zoo. Both my sister and I like watching animals. We saw lions, elephants, zebras, pandas, tigers, peacocks, etc. My sister likes peacocks very much because they are beautiful. They have colorful feathers. I like elephants. They are strong and helpful. They are gentle, too. When I was there, the elephants sprayed water with their trucks. I took some photos of them. How about you? Do you like animals?

1. Where did Long and his go last week?

__________________________________________________

2. What did they see?

__________________________________________________

3. Does his sister like peacocks? Why?

__________________________________________________

4. What animals does he like?

__________________________________________________

5. What did the elephants do when he was there?

__________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. went/ to/ My/ last/ month./ family/ the/ circus/

__________________________________________________

2. never/ Mai/ kangaroos./ and Trang/ see/

__________________________________________________

3. We/ going to/ moon cakes/ eat/ are

__________________________________________________

Exercise 7: Read and complete the text with the words in the box

against

Sunday

because

friends

playing

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1) _________. I’m looking forward to this day because I love (2) _________ sports very much. I am going to play football. Our class will play (3) ________ class 5D. They are a good team but we will try our best to win the match. My (4) _________ join the Sport Day, too. Lan Anh is going to play badminton. Manh is going to play basketball. We all love sports (5) ___________ playing sports is very good for health.

-The end-

Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 - Đề 2

Exercise 1: Choose the word that has the different stress

1. D

2. A

3. C

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. A

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. D

8. D

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets

1. Look! The plane is flying towards the airport. It is going to land.

2. Where are you here, Peter? - I am here. I am reading in my room

3. Are you going to play soccer in the yard next Sunday?

Exercise 5: Read the passage and answer the questions

1. They went to the zoo

2. They saw lions, elephants, zebras, pandas, tigers, peacocks, etc

3. Yes, she does. Because they are beautiful

4. He likes elephants

5. When he was there, the elephants sprayed water with their trunk.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên Long. Tuần trước em gái tôi và tôi đã đi đến sở thú. Có rất nhiều động vật đẹp trong sở thú. Cả tôi và em gái tôi đều thích xem động vật. Chúng tôi đã thấy sư tử, voi, ngựa vằn, gấu trúc, hổ, công, v.v. Em gái tôi rất thích những con công vì chúng rất đẹp. Chúng có bộ lông sặc sỡ. Tôi thích voi. Họ mạnh mẽ và hữu ích. Họ cũng nhẹ nhàng. Khi tôi ở đó, những con voi đã phun nước bằng vòi của chúng. Tôi đã chụp một số bức ảnh của họ. Còn bạn thì sao? Bạn có thích động vật?

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. My family went to the circus last month

2. Mai and Trang never see kangaroos.

3. We are going to eat moon cakes.

Exercise 7: Read and complete the text with the words in the box

My name is Quan. Today is Saturday. Tomorrow is Sunday. The Sports Day is on (1) ___Sunday______. I’m looking forward to this day because I love (2) ____playing_____ sports very much. I am going to play football. Our class will play (3) ____against____ class 5D. They are a good team but we will try our best to win the match. My (4) ___friends______ join the Sport Day, too. Lan Anh is going to play badminton. Manh is going to play basketball. We all love sports (5) ______because_____ playing sports is very good for health.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 - Đề 1, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

>> Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2022 - Đề 3 (có file nghe) MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay : Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm