Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 Đề 1

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Đề 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 5 đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 năm 2022

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. Music

B. Science

C. Chinese

D. lesson

2. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. moon

3. A. clock

B. city

C. class

D. come

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. His hobby is (sing) ___________ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) _____________.

Exercise 3: Choose the best answer

1. I hope the weather ___________ sunny next week.

A. will is

B. will be

C. will being

D. will are

2. What did you do there? - I helped my uncle ____________.

A. on the farm

B. in the farm

C. at the farm

D. on farm

3. The main character is a schoolboy ________ Jimmy Kudo.

A. call

B. called

C. calls

D. to call

4. The bears ________ volleyball at the circus yesterday.

A. are playing

B. plays

C. play

D. played

5. On Sundays, he often __________ home.

A. stays at

B. stay at

C. stays

D. stay

6. Why are you watching the movie again? - Because it’s ____________.

A. interesting

B. interested

C. interest

D. interests

7. My sister is good _________ English.

A. with

B. on

C. at

D. in

8. ______ do you go to the movies, Ruby? - Once a week

A. How

B. How often

C. When

D. When often

9. ________ do you practise reading? - By reading comic books

A. Why

B. What

C. By how

D. How

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I am finish it

________________________________________________________

2. What book are you read?

________________________________________________________

3. They have English lesson four time a week.

________________________________________________________

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos _______ me.

2. Elephants can spray water _______ their trunks.

3. I saw a lot ______ peacocks at the zoo.

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

Next Wednesday (1) __________ our school Sport Day. The event will take place on the school field from the morning till 6 o’clock in the evening. All of the my classmates (2) ________ for the big day. It will be just fun and exciting. Half of my class will take part (3) ________ it. Jack and Tony are going to play basketball. They are one of the best (4) ________ in the team. Anna is going to play volleyball and Bella is going to play tennis. I am going to swim. (5) ____________ is my favorite sport. I have swum since I was 6 years old.

1. A. be will

B. will is

C. will be

D. will are

2. A. is preparing

B. are preparing

C. prepares

D. prepared

3. A. in

B. on

C. at

D. of

4. A. player

B. A player

C. players

D. The player

5. A. Swiming

B. Swim

C. To swim

D. Swimming

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. table/ play/ Linda/ is/ tennis/ to/ going.

___________________________________________________

2. Day/ will/ be/ weekend/ Sport/ this/ ./

___________________________________________________

3. often/ do/ how/ have/ you/ your/ lesson/ favorite/ ?/

___________________________________________________

-The end-

2. Đáp án Đề thi tiếng Anh kì 1 lớp 5 năm 2022

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. B

Giải thích

1 - B, C, D phát âm là /s/; A phát âm là /z/

2 - A, B, D phát âm là /uː/; C phát âm là /ʊ/

3 - A, C, D phát âm là /k/; B phát âm là /s/

Exercise 2: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) ____English______.

2. His hobby is (sing) _____singing______ English songs.

3. Mary sings very (beautiful) ______beautifully_______.

Giải thích

1 - English là Danh từ chỉ môn tiếng Anh; England là Danh từ chỉ đất nước Anh

2 - Singing vì trong câu lúc này được dùng như 1 Danh từ.

3 - Beautifully vì very + trạng từ.

Exercise 3: Choose the best answer

1. B

2. A

3. B

4. D

5. A

6. A

7. C

8. B

9. D

Giải thích

1 - will + động từ nguyên thể. Tôi hy vọng thời tiết sẽ nắng vào tuần tới.

2 - on the farm: trên cánh đồng

3 - Dùng phân từ quá khứ

4 - Có yesterday là trạng từ thì quá khứ đơn

5 - Chủ ngữ là He số ít, chia động từ thêm (s); stay at home có nghĩa là ở nhà

6 - Interesting - tính từ đuôi ing dùng để miêu tả sự vật, sự việc (ở đây là việc xem lại bộ phim)

7 - Be good at: giỏi/ tốt cái gì

8 - How often: câu hỏi mức độ thường xuyên

9 - How: câu hỏi như thế nào; Bạn luyện tập tiếng Anh như thế nào

Exercise 4: Correct one mistake in each of the following sentences

1. You can have it when I finish it.

2. What book are you reading?

3. They have English lesson four times a week.

Giải thích 

1 - Đây là thì hiện tại đơn. Finish là động từ thường, không cần động từ tobe đứng trước.

2 - Trợ động từ là Are nên câu chia thì Hiện tại tiếp diễn;

3 - Four times a week: số nhiều chỉ tấn suất 4 lần trong tuần

Exercise 5: Complete the following sentences with suitable prepositions

1. My sister often takes photos ___for/ of____ me.

2. Elephants can spray water ___with____ their trunks.

3. I saw a lot ___of___ peacocks at the zoo.

Giải thích

1 - take photos of sb: chụp ảnh ai dó

Take photos for sb: chụp ảnh cho ai đó

2 - Con voi có thể phun nước bằng vòi của chúng.

3 - a lot of + danh từ số nhiều

Exercise 6: Read the following text and choose the best answer (A, B, C or D)

1. C

2. B

3. A

4. C

5. D

Hướng dẫn dịch

Thứ Tư tới sẽ là Ngày Thể thao của trường chúng ta. Sự kiện sẽ diễn ra trên sân trường từ sáng đến 6 giờ tối. Tất cả các bạn cùng lớp của tôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Nó sẽ chỉ là niềm vui và thú vị. Một nửa lớp của tôi sẽ tham gia vào nó. Jack và Tony sẽ chơi bóng rổ. Họ là một trong những cầu thủ giỏi nhất trong đội. Anna sẽ chơi bóng chuyền và Bella sẽ chơi quần vợt. Tôi sẽ đi bơi. Bơi lội là môn thể thao yêu thích của tôi. Tôi đã bơi từ năm 6 tuổi.

Exercise 7: Rearrange the words to make correct sentences

1. Linda is going to play table tennis.

2. Sport Day will be this weekend.

3. How often do you have your favorite lesson?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh năm 2022, ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Bộ 12 đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2022 - 2023

Đánh giá bài viết
29 10.613
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1

    Xem thêm