Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2023 - 2024 có file nghe Đề 3

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2023 - 2024 Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 5 phổ biến trong đề thi học kì 1 lớp 5 đi kèm đáp án giúp các em học sinh lớp 5 ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Đề kiểm tra cuối kì 1 tiếng Anh lớp 5 có file nghe

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Listen and complete

Tom: When will Sport Day will be

Ann: It will be on (1) ___________________

Tom: (2) ___________________ you going to take part in it?

Ann: Yes, we are

Tom: Who is going to play (3) ___________________

Ann: Mai and Linda

Tom: Who is going to play table (4) ___________________

Ann: Phong and Tony

Tom: I’m going to take part in the (5) ___________________ competition

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. years

B. subjects

C. weeks

D. months

2. A. toothache

B. mouth

C. hand

D. stomach

3. A. going

B. doing

C. playing

D. competition

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. twice

B. kite

C. skip

D. time

2. A. dear

B. wear

C. near

D. year

Exercise 4: Choose the correct answer

1. How many lessons _________ you __________ today?

A. do - haves

B. does - have

C. do -have

D. did - have

2. How often does she have English? - She has it _______ a week

A. twice

B. two time

C. one times

D. three time

3. Martin learns English by ______________.

A. to sing English song

B. to sing English songs

C. singing English song

D. singing English songs

4. Jamie _______ Maths

A. be good at

B. is good at

C. good at

D. goods at

5. Jacob is a nice boy. _____________ likes him

A. All the people

B. Anybody

C. Nobody

D. Everyone

6. His ______ is listening English songs

A. hobbies

B. hobby

C. the hobby

D. a hobby

7. What are you doing _______? - I am watching TV

A. at the moment

B. the moment

C. in the moment

D. on the moment

8. May I ______ the book? - Yes, of course

A. borrows

B. borrow

C. borrowing

D. to borrow

Exercise 5: Match

1. How does Bella practice writing?

A. I have five lessons today

2. What’s Snow White like?

B. It will be on Monday

3. When will Children’s Day be?

C. Bella writes emails to her friends

4. Did you go on holiday?

D. She is very kind

5. How many lessons do you have today?

E. Yes, we went to the mountains

Exercise 6: Read the text and write the answers

The music festival will be at my school on National Day. Some pupils in my class are going to take part in it. Tom and Linda are going to play the piano. Nam is going to play the guitar. Mai and Mary are going to dance hip hop. Tony and Phong are going to to sing some English songs. We are practising hard for the festival. We hope we will have a good time.

1. When will the music festival be?

_________________________________________________

2. Who is going to play the piano?

_________________________________________________

3. Who is going to play the guitar?

_________________________________________________

4. What are Tony and Phong going to do?

_________________________________________________

5. What are Mai and Mary going to do?

_________________________________________________

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. going to/ I’m/ sing/ Christmas carols

_________________________________________________

2. don’t/ story./ like/ I/ this/ It’s/ scary./ so

_________________________________________________

3. the/ flowers/ in/ are/ garden./ grandparents/ My/ watering/

_________________________________________________

Exercise 8. Read and complete:

like – go – big – slowly – zoo – pythons

A: Where did you (1) .................................yesterday ?

B: I went to the (2) ................................. .

A: What did you see there?

B: I saw a lot of (3) ................................. .

A: What were they (4) ................................. ?

B: They were (5) ................................. .

A: What did they do when you were there?

B: They moved (6) ................................. and quietly.

Exercise 9. Using the given word to complete the text. 

summer ; reading ; home ; books ; bookshop

Hi Tom,

Are you enjoying your (1) _______ holiday? This summer I’m staying at (2)__________ with my parents. I’m (3)_____________ a lot of story books. I didn’t have enough time to read them during the school year. Yesterday I went to the (4)____________ and bought a lot of story books. The characters in these books are great people. I like them very much. I’ll write more about my (5) ___________ in the next letter.

Write and tell me about your summer holiday.

-The end-

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2023

Exercise 1: Listen and complete

Tom: When will Sport Day will be

Ann: It will be on (1) ________Friday___________

Tom: (2) ________Are___________ you going to take part in it?

Ann: Yes, we are

Tom: Who is going to play (3) ________chess___________

Ann: Mai and Linda

Tom: Who is going to play table (4) ________tennis___________

Ann: Phong and Tony

Tom: I’m going to take part in the (5) _______swimming____________ competition

Exercise 2: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. D

Giải thích

1 - A, C, D là danh từ chỉ thời gian; B là danh từ chung chỉ môn học

2 - B, C, D là bộ phận trên cơ thể, A là danh từ chỉ 1 loại bệnh.

3 - A, B, C là động từ thêm đuôi Ing; D là Danh từ chỉ cuộc thi.

Exercise 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. B

Giải thích

1 - A, B, D phát âm là /aɪ/; C phát âm là /ɪ/

2 - A, C, D phát âm là /ɪə(r)/; B phát âm là /eə(r)/.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. D

4. B

5. D

6. B

7. A

8. B

Giải thích

1 - Chủ ngữ là You, nên Trợ động từ là Do và động từ nguyên thể không chia trong câu hỏi.

2 - Twice a week: 2 lần trong tuần; Three time thiếu s sau time

3 - by + động từ thêm đuôi Ing; song chia số nhiều;

4 - Be + adj; be good at: giỏi về cái gì

5 - Jacob là một chàng trai tử tế. Mọi người đều thích anh ấy.

6 - Động từ chia số ít nên Chủ ngữ phải là Danh từ số ít

7 - at the moment: trạng từ cố định thì hiện tại tiếp diễn

8 - Động từ khuyết thiếu + Động từ nguyên thể

Exercise 5: Match

1. C

2. D

3. B

4. E

5. A

Exercise 6: Read the text and write the answers

1. It will be on National Day

2. Tom and Linda are going to play the piano

3. Nam is going to play the guitar

4. They are going to sing some English songs

5. They are going to dance hip hop

Hướng dẫn dịch

Lễ hội âm nhạc sẽ ở trường tôi vào ngày Quốc khánh. Một số học sinh trong lớp của tôi sẽ tham gia vào nó. Tom và Linda sẽ chơi piano. Nam sẽ chơi guitar. Mai và Mary sẽ nhảy hip hop. Tony và Phong sẽ hát một số bài hát tiếng Anh. Chúng tôi đang luyện tập chăm chỉ cho lễ hội. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ có một thời gian tốt.

Dịch câu hỏi

1. Lễ hội âm nhạc sẽ diễn ra khi nào?

2. Ai sẽ chơi piano?

3. Ai sẽ chơi guitar?

4. Tony và Phong định làm gì?

5. Mai và Mary sẽ làm gì?

Exercise 7: Reorder these words to have correct sentences

1. I’m going to sing Christmas carols

2. I don’t like this story. It’s so scary

3. My grandparents are watering flowers in the garden.

Exercise 8. Read and complete:

like – go – big – slowly – zoo – pythons

A: Where did you (1) ..........go.......................yesterday ?

B: I went to the (2) .........zoo.............. .

A: What did you see there?

B: I saw a lot of (3) ............pythons................. .

A: What were they (4) ...........like...................... ?

B: They were (5) ...............big.................. .

A: What did they do when you were there?

B: They moved (6) ............slow................. and quietly.

Exercise 9. Using the given word to complete the text.

summer ; reading ; home ; home ; books ; bookshop

Hi Tom,

Are you enjoying your (1) ___summer____ holiday? This summer I’m staying at (2)____home______ with my parents. I’m (3)_______reading______ a lot of story books. I didn’t have enough time to read them during the school year. Yesterday I went to the (4)_______bookshop_____ and bought a lot of story books. The characters in these books are great people. I like them very much. I’ll write more about my (5) ___________ in the next letter.

Write and tell me about your summer holiday.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng anh lớp 5 học kì 1 năm 2023 - 2024 có đáp án Đề 3. Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 có file nghe và đáp án tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới.

Xem thêm: Đề thi Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2023 - 2024 - Đề 4 (có file nghe) MỚI

Chia sẻ, đánh giá bài viết
303
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

    Xem thêm
    Chỉ từ 79.000đ trải nghiệm VnDoc không quảng cáotải toàn bộ tài liệu trên VnDoc với tốc độ cao. Tìm hiểu thêm
    Hoặc không cần đăng nhập và tải nhanh tài liệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2023 - 2024 có file nghe Đề 3