Đề cương Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề cương Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề cương Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Tổng hợp cấu trúc ngữ pháp

1. Hỏi địa chỉ của ai đó

What’s + TTSH + address?

It’s + (địa chỉ)

Chú ý: ’s = is

TTSH là tính từ sở hữu

2. Hỏi về đặc điểm của một nơi nào đó

What’s the + (địa điểm) + like?

It’s + (đặc điểm)

3. Hỏi xem ai đó thường làm gì vào khi nào

What + do/ does + S + (hành động) ….?

S + (trạng từ chỉ tần suất) + Vs/es

Chú ý:

- do dùng cho chủ ngữ số nhiều như I, you, we, they,…

- does dùng cho chủ ngữ số ít như he, she, it, ….

4. Hỏi về mức độ thường xuyên của ai đó làm gì như thế nào

How often + do/ does + S + (hành động) ….?

S + Vs/es + (trạng từ chỉ tần suất)

5. Hỏi xem ai đó đã đi đâu vào kì nghỉ

Where did + S + go on holiday?

S + went to + (địa điểm)

6. Hỏi xem ai đó đã đi đến đó bằng phương tiện gì

How did + S + get there?

S + went by + (phương tiện)

7. Hỏi xem ai đó có làm gì không trong quá khứ

Did + S + (hành động) …?

Yes, S did

No, S didn’t

Chú ý: didn’t = did not

8. Hỏi xem ai đó đã làm gì tại bữa tiệc

What did + S + do + at the party?

S + Ved/ V2

9. Hỏi xem ai đó sẽ ở đâu vào cuối tuần

Where will + S + be this weekend?

S think S will be + (in/on/at) + (địa điểm)

10. Hỏi xem ai đó sẽ làm gì tại một nơi nào đó

What will + S + do + (in/on/at) + (địa điểm)?

S + think + S + will + (hành động)

11. Hỏi xem ai đó phải học bao nhiêu môn học hôm nay

How many lessons do/ does + S + have today?

S + have/ has + (tên môn học)

Chú ý:

- have dùng cho chủ ngữ (S) số nhiều như I, you, we, they,…

- has dùng cho chủ ngữ (S) số ít như he, she, it, ….

12. Hỏi xem ai đó có môn gì bao nhiêu lần một tuần

How often do/does + S + have + (tên môn học)?

S have/ has + it + (mức độ thường xuyên)

13. Hỏi xem ai đó luyện tập kĩ năng như thế nào

How do/ does + S + practise + (kĩ năng)?

S + Vs/es ….

14. Hỏi xem tại sao ai đó học tiếng Anh

Why do/ does + S + learn English?

Because S + want(s) to + hành động

15. Hỏi xem ai đó đang đọc cuốn sách/ truyện gì

What is/am/are + S + reading?

S + is/am/are + (tên truyện)

16. Hỏi xem nhân vật có tính cách như thế nào

What’s + (tên nhân vật) + like?

He/ She + is + (đặc điểm tính cách)

17. Hỏi xem ai đó đã thấy con gì ở sở thú

What did + S + see at the zoo?

S + saw + (con vật)

18. Hỏi xem con vật gì đã làm gì khi bạn ở đó

What did the + (con vật) + do when you where there?

They + Ved/ V2

19. Hỏi khi nào là ngày gì

When will + (tên ngày) + be?

It’ll be on + (thứ)

Chú ý: ’ll= will

20. Hỏi về dự định làm gì của ai đó vào ngày thể thao

What + is/am/are + S + going to do on Sports Day?

S + is/am/are + going to + (hành động)

II. Bài tập ôn tập

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. season

B. weather

C. weak

D. teach

2. A. start

B. arm

C. bar

D. warm

3. A. clock

B. city

C. class

D. come

4. A. afternoon

B. school

C. classroom

D. door

5. A. spring

B. winter

C. ride

D. fish

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. tomorrow

B. yesterday

C. beautiful

D. basketball

2. A. information

B. independence

C. intelligent

D. education

3. A. python

B. below

C. peacock

D. funny

4. A. beautiful

B. quietly

C. kangaroo

D. everything

5. A. aloud

B. practise

C. subject

D. foreign

Exercise 3: Choose the odd one out

1. A. summer

B. water

C. winter

D. autumn

2. A. fish

B. tiger

C. lion

D. monkey

3. A. years

B. subjects

C. weeks

D. months

4. A. doing

B. going

C. swimming

D. competition

5. A. read

B. write

C. native

D. speak

Exercise 4: Choose the correct answer

1. The stadium is ______ the post office and the police station

A. at

B. in

C. between

D. near to

2. Mary ______ swim but she can play the guitar. She is going to take part in the singing contest of her school

A. can

B. can’t

C. cant

D. could

3. _______ do you go to the movies, Ruby? - Once a week

A. How

B. How often

C. When

D. When often

4. John ______ in the playground now

A. skip

B. skips

C. is skipping

D. are skipping

5. She ______ for a picnic this weekend

A. goes

B. will go

C. went

D. are going

6. My _______ subject is Maths

A. hate

B. like

C. favorite

D. love

7. Why do you like English? - _____________.

A. Because I want go travelling

B. Because I wants to go travelling

C. Because I want to go travelling

D. Because I want going travelling

8. How often does she have English? - She has it _________ a week.

A. once

B. two time

C. one times

D. three time

9. It is nice ______ talk ______ you again.

A. to - of

B. to - to

C. of - to

D. by - with

6. She usually _______ her teeth carefully.

A. brush

B. brushing

C. brushed

D. brushes

Exercise 5: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) __________.

2. How do you practise (listen) ____________?

3. I am going to (Japanese) ________ this summer holiday.

4. Anna sings very (beautiful) _________.

5. Is it a ghost story? - Yes, it’s very (scared) _________.

Exercise 6: Match A and B

1. How does Bella practise writing?

A. I have five lessons today

2. What’s Snow White like?

B. It will be on Monday

3. When will Children’s Day be?

C. Bella writes emails to her friends

4. Did you go on holiday?

D. She is very kind

5. How many lessons do you have today?

E. Yes, we went to the mountains

Exercise 7: Correct one mistake in each of the following sentences

1. What book are you read?

_________________________________________________

2. They have English lesson four time a week

_________________________________________________

3. Sarah is reading a story funny

_________________________________________________

4. Do you go to the circus yesterday morning?

_________________________________________________

5. What are your favorite animal at zoo?

_________________________________________________

Exercise 8: Make questions for the underlined parts

1. My friend is going to clean the window

_________________________________________________

2. Mura’s umbrella is red and yellow

_________________________________________________

3. I am going to swim on Sport Day

_________________________________________________

4. She is reading comic books

_________________________________________________

5. Sport Day will be on the first of December

_________________________________________________

Exercise 9: Reorder these words to make correct sentences

1. get/ the children/ presents/ going to/ are

_________________________________________________

2. went/ to/ My/ last/ month./ family/ the/ circus/

_________________________________________________

3. them?/ did/ do/ the/ What/ when/ you/ saw/ peacocks?

_________________________________________________

III. Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. B

2. D

3. B

4. D

5. C

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A

2. C

3. B

4. C

5. A

Exercise 3: Choose the odd one out

1. B

2. A

3. B

4. D

5. C

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. B

4. C

5. A

6. C

7. C

8. A

9. B

10. D

Exercise 5: Give the correct form of the words in brackets

1. Tomorrow I’ll have three lessons: Maths, Music and (England) _____English_____.

2. How do you practise (listen) ______listening______?

3. I am going to (Japanese) ____Japan____ this summer holiday.

4. Anna sings very (beautiful) ____beautifully_____.

5. Is it a ghost story? - Yes, it’s very (scared) ____scary_____.

Exercise 6: Match A and B

1. C

2. D

3. B

4. E

5. A

Exercise 7: Correct one mistake in each of the following sentences

1. Read => reading

2. Time => times

3. story funny => funny story

4. Do => Did

5. Are => is

Exercise 8: Make questions for the underlined parts

1. Who is going to clean the window?

2. What color is Mura’s umbrella?

3. What are you going to on Sport Day?

4. What is she reading?

5. When will Sport Day be?

Exercise 9: Reorder these words to make correct sentences

1. The children are going to get presents

2. My family went to the circus last month.

3. What did the peacocks do when you saw them?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề cương Tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2020 - 2021. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 12, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 3.139
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 Xem thêm