Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 23 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 23 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Trong các số 1820 ; 3675 ; 954000 ; 47205 có:

A. Những số chia hết cho cả 2 và 5 là 1820 và 47205 …

B. Những số chia hết cho cả 3 và 5 là 3675 ; 954000 và 47205 …

C. Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là 1820

D. Số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9 là 954000

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

a) Trong các phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4các phân số tối giản là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

b) Quy đồng mẫu số hai phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4và được hai phân số mới là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tổng của ba phân số Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4và là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính

a) 4765 + 5279

………………

………………

………………

b) 27563 – 9178

………………

………………

………………

c) 1385 x 304

………………

………………

………………

d) 103530 : 435

………………

………………

………………

Câu 2. Cho hình bình hành ABCD có AB = 14cm, BC = 6cm và chiều cao AH = 4cm (như hình vẽ).Hãy tính chu vi và diện tích của hình bình hành ABCD

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Rút gọn rồi tính

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Sơ kết học kì năm học 2007 – 2008 lớp 4A có số học sinh đạt 1/3 loại giỏi, 2/5 số học sinh đạt loại khá. Hỏi số học sinh đạt loại khá và giỏi trên chiếm bao nhiêu phần số học sinh của lớp ?

Bài giải

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23

Phần I

Câu 1.

A. S

B. Đ

C. S

D. Đ

Câu 2.

a) D

b) B

Câu 3.

a) S

b) Đ

c) S

Câu 4. C

Câu 5

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II

Câu 2. Chu vi của hình bình đó là : (14 + 6) x 2 = 40 (cm)

Diện tích của hình bình hành là : 14 x 4 = 56 (cm2)

Đáp số: Chu vi: 40cm; Diện tích: 56cm2

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Phân số chỉ số học sinh đạt loại khá và giỏi của lớp 4A là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đáp số: 11/15 số học sinh cả lớp

Đánh giá bài viết
114 27.655
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm