Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 21 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 4. Bài tập cuối tuần sau đây có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 2 

1. Bài tập Toán tuần 21 lớp 4 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: \dfrac{3}{5};\dfrac{{15}}{{27}};\;\dfrac{9}{{20}};\;\dfrac{{35}}{{55}};\;\dfrac{{17}}{{27}};\;\dfrac{{101}}{{909}}\;các phân số tối giản là:

A. \frac{3}{5}

B. \frac{9}{20}

C. \frac{17}{27}

D. \frac{3}{5};\ \frac{9}{20};\ \frac{17}{27}

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Quy đồng mẫu số hai phân số \dfrac{7}{9} và \dfrac{9}{{11}}được:

A. \dfrac{{63}}{{99}}\;\,\,{\rm{và }}\;\,\,\dfrac{{81}}{{99}}\;

B. \dfrac{{77}}{{99}}\;\,\,{\rm{và \;}}\,\,\dfrac{{81}}{{99}}

C.\dfrac{{77}}{{63}}\;\,\,{\rm{và }}\;\,\,\dfrac{{81}}{{63}}\;

D.\dfrac{{81}}{{63}}\;\,\,{\rm{và }}\,\,{\rm{\;}}\dfrac{{99}}{{63}}

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Quy đồng mẫu số các phân số \dfrac{1}{5}\;;\;\dfrac{3}{{10}}\;{\rm{và }}\;\dfrac{4}{{15}}\; như sau:

A.\dfrac{1}{5} = \;\dfrac{{1{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}2{\rm{\;}}}}{{5{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}2}} = \;\dfrac{2}{{10}} ; giữ nguyên phân số \dfrac{3}{{10}}\;\,\,{\rm{và}}\;\,\dfrac{4}{{10}}\; …

B. \dfrac{1}{5} = \;\dfrac{{1{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3}}{{5{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3}} = \dfrac{3}{{15}}\;; giữ nguyên phân số\dfrac{3}{{10}}\;{\rm{và }}\;\dfrac{4}{{15}} …

C. \dfrac{1}{5} = \;\dfrac{{1{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}6}}{{5{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}6}} = \;\dfrac{6}{{10}}\;,\;\dfrac{3}{{10}} = \;\dfrac{{3{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3}}{{10{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3{\rm{\;}}}} = \;\dfrac{9}{{30}}; giữ nguyên phân số \dfrac{4}{{15}} …

D.\dfrac{1}{5} = \;\dfrac{{1{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}6}}{{5{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}6}} = \;\dfrac{6}{{30}}\;,\; \dfrac{3}{{10}} = \;\dfrac{{3{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3}}{{10{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}3}} = \dfrac{9}{{30}}\;,\; \dfrac{4}{{15}} = \;\dfrac{{4{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}2}}{{15{\rm{\;}} \times {\rm{\;}}2}} = \;\dfrac{8}{{30}} …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính rồi so sánh kết quả:

a) 35 : 5 và (35 x 4) : (5 x 4)

b) 105 : 15 và (105 : 5) : (15 : 5)

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 2. Rút gọn các phân số sau:  \dfrac{6}{9}\;;\;\dfrac{{18}}{{48}}\;;\;\dfrac{{72}}{{84}}\;;\;\dfrac{{1212}}{{3939}}.

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 3. Quy đồng mẫu số các phân số sau: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Câu 4. Quy đồng tử số các phân số sau:  \dfrac{4}{{11}}\;;\;\dfrac{5}{{12}}\;;\;\dfrac{3}{5}.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

2. Đáp án Bài tập Toán tuần 21 lớp 4 Đề 1

Phần I.

Câu 1. D. \frac{3}{5};\ \frac{9}{20};\ \frac{17}{27}

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn B

Câu 4.

A. S

B. S

C. S

D. Đ

Phần II

Câu 1.

a) 35 : 5 = 7 ; (35 x 4) : (5 x 4) = 140 : 20 = 7

Vậy 35 : 5 = (35 x 4) : (5 x 4)

b) 105 : 15 = 7 ; (105 : 5) : (15 : 5) = 21 : 3 = 7

Vậy 105 : 15 = (105 : 5) : (15 : 5)

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

>> Tham khảo, luyện tập trực tuyến: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về phân số. Các bài tập quy đồng phân số, so sánh phân số. Các bài tập Trắc nghiệm và Tự luận.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
187 75.767
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm