Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 20 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 20 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 19 - Đề 2

Khái niệm phân số: Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới dạng gạch ngang.

1. Bài tập Toán tuần 20 lớp 4 Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi hình với phân số chỉ phần tô đậm của hình đó:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

A. Phân số \frac{2}{3}có tử số là 2, mẫu số là 3 …

B. Phân số \frac{5}{3}có tử số là 5, mẫu số là 3 …

C. Phân số\frac{5}{7} đọc là bảy phần trăm …

D. Phân số \frac{3}{8}đọc là ba phần tám …

Câu 3. Nối mỗi phép chia với thương của nó viết dưới dạng phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Trong các phân số: \frac{13}{14};\frac{24}{32};\frac{32}{36};\frac{9}{36} phân số bằng phân số \frac{3}{4}là:

A. \frac{24}{24}

B. \frac{24}{32}

C. \frac{32}{36}

D. \frac{9}{36}

Câu 5. Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 1?

A. \frac{3}{4}

B. \frac{9}{14}

C. \frac{24}{24}

D. \frac{7}{5}

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Hãy đọc và viết các số đo đại lượng sau:

\frac{1}{3}yến ; \frac{3}{5}dm ; \frac{11}{12}giờ ; \frac{3}{4}thế kỉ ; \frac{7}{10}km

Câu 2. Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

8 : 9 ; 17 : 25 ; 115 : 327 ; 73 : 100

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 3. Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có chung mẫu số là \frac{5}{15}

……………………………………………………………………….

Câu 4. Khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với 5 ta được phân số. Hỏi phân số đó là bao nhiêu?

Câu 5. Khi nhân cả tử và mẫu của 1 phân số với 7 ta được phân số \frac{21}{49}. Tìm phân số đó.

2. Đáp án Bài tập Toán tuần 20 lớp 4 Đề 1

Phần I

Câu 1. ( A ; \frac{1}{2} ) ( B ; \frac{2}{3} ) ( C ; \frac{3}{8}) ( D ; \frac{5}{7})

Câu 2.

A. Phân số \frac{2}{3}có tử số là 2, mẫu số là 3 Đ

B. Phân số \frac{5}{3}có tử số là 5, mẫu số là 3 S

C. Phân số\frac{5}{7} đọc là bảy phần trăm S

D. Phân số \frac{3}{8}đọc là ba phần tám Đ

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4
Câu 4. B. \frac{24}{32}

Câu 5. D. \frac{7}{5}

Phần II

Câu 1.

\frac{1}{3}yến đọc là: một phần ba yến

\frac{3}{5}dm đọc là: ba phần năm đề-xi-mét

\frac{11}{12} giờ đọc là: mười một phần mười hai giờ

\frac{3}{4}thế kỉ đọc là: ba phần tư thế kỉ

\frac{7}{10}km đọc là: bảy phần mười ki-lô-mét

Câu 2.

8 : 9 = \frac{8}{9}; 17 : 25 = \frac{17}{25}; 115 : 327 = \frac{115}{327}; 73 : 100 = \frac{73}{100}

Câu 3.

\frac{4}{5};\frac{3}{5};\frac{2}{5};\frac{1}{5};\frac{0}{5}

Câu 4. Phân số cần tìm là:

\frac{5:5}{15:3}=\frac{1}{3}

Câu 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 20 có đáp án

>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 2

Để củng cố thêm các kiến thức về phân số, khái niệm phân số lớp 4, các em học sinh tham khảo một số bài tập hay sau đây:

3. Bài tập về phân số Toán lớp 4

Câu 1. Trong phân số \frac{4}{8}, thì :

a) Mẫu số 8 cho biết:

A. Hình tròn được chia làm 8 phần bằng nhau.

B. Hình tròn được chia làm 8 phần ngẫu nhiên.

C. Hình tròn được chia làm 4 phần bằng nhau và 4 phần không bằng nhau.

D. Cả đáp án A & B & C đều đúng.

b) Tử số 4 cho biết:

A. Đã tô màu 4 phần bằng nhau đó.

B. Đã tô màu 4 phần không bằng nhau đó.

C. Đã tô màu 2 phần bằng nhau và 2 phần không bằng nhau.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

a) Mẫu số của phân số chỉ rõ đơn vị đã được chia làm bao nhiêu phần bằng nhau. ……….

b) Tử số của phân số chỉ rõ ta đã lấy mấy phần đó. ……….

c) Có thể coi dấu gạch ngang phân số là dấu chỉ phép chia. …………

d) Phân số là thương đúng của phép chia tử số cho mẫu số. …………

e) Tử số củ phân số phải khác 0. ………

h) Mẫu số của phân số phải khác 0. ………..

Câu 3

a) Đọc các phân số sau: \frac{9}{11};\frac{13}{7};\frac{99}{101};\frac{107}{112}

b) Viết các phân số sau:

- Năm phần mười ba. ……..

- Hai mươi bảy phần bốn mươi mốt. ………

- Một trăm linh sáu phần một trăm bảy mươi chín. ……..

c) Viết cách đọc các phân số: \frac{9}{7};\frac{6}{13};\frac{9}{20};\frac{7}{100}

Câu 4.

a) Đọc các phân số có cùng mẫu số trong các phân số sau :

\frac{4}{9};\frac{6}{7};\frac{2}{9};\frac{1}{5};\frac{7}{9}

b) Đọc các phân số có cùng tử số trong các phân số sau :

\frac{12}{17};\frac{8}{11};\frac{8}{15};\frac{5}{8};\frac{8}{19}

Câu 5

Viết rồi đọc phân số chỉ phần tô đậm trong mỗi hình dưới đây :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Trong mỗi phân số đó, mẫu số cho biết gì, tử số cho biết gì?

Câu 6. Viết phân số:

a) Bốn phần bảy ;

b) Năm phần mười một ;

c) Bảy mươi hai, phần một trăm.

Câu 7.

a) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

b) Viết phân số thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 8.

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 9.

Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu)

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 10. Đã tô đâm 3/4 hình tròn nào?

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20 - Đề 1 tổng hợp các bài tập về phân số giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập về phân số, khái niệm phân số, đọc viết phân số, ôn luyện.

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 2 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, cập nhật đề thi, bài tập mới nhất trên VnDoc.com.

Các em học sinh có thể tham khảo các bài tập trong thời gian nghỉ dịch bệnh sau đây:

Đánh giá bài viết
225 90.408
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm