Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 13 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 13 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 13 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) 25 x 11 = 275 …

b) 37 x 11 = 307 …

c) 56 x 11 = 516 …

d) 73 x 11 = 803 …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một mảnh đất hình vuông có cạnh dài 215m. Diện tích của mảnh đất đó là:

A. 45125m2

B. 45225m2

C. 46225m2

D. 46235m2

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Câu 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 10kg = … yến

30kg = … yến

10 yến = … tạ

400 kg = … tạ

10 tạ = … tấn

4000kg = … tấn

b) 100cm2= …dm2

2500cm2 = … dm2

1 m2 = … dm2

15 m2 = … dm2

300 dm2 = … m2

7500 dm2 = … m2

Câu 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Một hình chữ nhật có chiều dài 327cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 35543cm2

B. 35643cm2

C. 34643cm2

D. 6213cm2

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Khu vườn phía trước nhà bác Thành trồng 15 hàng nhãn, mỗi hàng có 11 cây. Khu vườn phía sau nhà bác Thành trồng 19 hàng nhãn mỗi hàng cũng có 11 cây. Hỏi vườn nhà bác Thành trồng được tất cả bao nhiêu cây nhãn ? (Giải bằng 2 cách)

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 347 x 321

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..
b) 359 x 454

……………..

……………..

……………..

……………..
c) 436 x 205

……………..

……………..

……………..

……………..

……………..

Câu 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 47 x 298 + 53 x 298

……………………….

……………………….

……………………….
b) 426 x 617 + 617 x 574

……………………….

……………………….

……………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 13

Phần I

Câu 1.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 2. C

Câu 3.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 4.

a) 10kg = 1 yến

30kg = 3 yến

b) 100cm2 = 1 dm2

2500cm2 = 25 dm2

10 yến = 1 tạ

400 kg = 4 tạ

1 m2 = 100 dm2

15 m2 = 1500 dm2

10 tạ = 1 tấn

4000kg = 4 tấn

300 dm2 = 3 m2

7500 dm2 = 75 m2

Câu 5. B

Phần II

Câu 1. Cách 1:

Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía trước là : 11 x 15 = 165 (cây)

Số cây nhãn trồng ở khu vườn phía sau là : 11 x 19 = 209 (cây)

Vườn nhà bác Thành trồng được số cây nhãn là : 165 + 209 = 374 (cây)

Đáp số: 374 cây nhãn

Cách 2:

Số hàng nhãn trồng trong vườn là:

15 + 19 = 34 (hàng)

Số cây nhãn bác Thành trồng được là:

11 x 34 = 374 (cây)

Đáp số: 374 cây nhãn

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần lớp 4

Câu 3.

a) 47 x 298 + 53 x 298

= (47 + 53) x 298

= 100 x 298

= 29800

b) 426 x 617 + 617 x 574

= 617 x (574 + 426)

= 617 x 1000

= 617000

Đánh giá bài viết
66 29.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm