Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 - Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 16 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 16 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815cm2, chiều rộng 45cm, chiều dài của tấm bìa đó là:

A. 117cm

B. 107cm

C. 105cm

D. 115cm

Câu 3. Đánh dấu X vào ô thích hợp:

Câu

Đúng

Sai

a) 44634 : 173 = 258

b) 108486 : 265 = 409 (dư 1)

c) 72546 : 234 = 310 (dư 6)

d) 92414 : 457 = 202 (dư 10)

Câu 4. Nối phép tính với kết quả đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1 560 000 đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 21715 : 43

…………….

…………….

…………….
b) 55470 : 69

…………….

……………

…………….
c) 34254 : 57

…………….

…………….

…………….

Câu 3. Năm nay bác Hồng thu hoạch được 9 tấn 750kg cả thóc và ngô. Số thóc bác đóng được 142 bao, số ngô bác đóng được 53 bao. Hỏi bác Hồng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô, bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? ( biết rằng khối lượng mỗi bao bằng nhau)

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) 1968 x 349 + 35460 : 985

b) 2008 x 327 – 1308 x 502

…………………………… ……………………………

…………………………… ……………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 16

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) Đ

Câu 2.B

Câu 3.

Câu

Đúng

Sai

a)

X

b)

X

c)

X

d)

X

Câu 4. (A ; 3) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 2)

Phần 2

Câu 1. Trung bình 1 ngày công người thợ được nhận số tiền là:

1560000 : 24 = 65000 (đồng)

Đáp số: 65000 đồng

Câu 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Đổi 9 tấn 750 kg = 950 kg

Tổng số bao góc và ngô là: 142 + 53 = 195 (bao)

Trung bình mỗi bao có số ki-lô-gam là: 9750 : 195 = 50 (kg)

Số thóc bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 50 x 142 = 7100 (kg)

Số ngô bác Hồng thu hoạch trong năm nay là: 50 x 53 = 2650 (kg)

Đáp số: 7100 kg thóc; 2650 kg ngô

Câu 4.

a) 1968 x 349 + 35460 : 985

= 686832 + 36

= 686868

b) 2008 x 327 – 1308 x 502

= 656616 – 656616

= 0

Đánh giá bài viết
76 22.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm