Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 23 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 23 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 23 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

a) Có 11 viên bi xanh, 15 viên bi đỏ và 19 viên bi vàng. Phân số chỉ phần bi đỏ so với tổng số bi là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

b) Số tự nhiên lớn nhất có 8 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9 là:

A. 99999999

B. 99999990

C. 99999998

D. 90000000

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Diện tích hình bình hành ABCD (hình bên) là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. DC x AH …

B. DC x AH : 2 …

C. BC x AE : 2 …

D. BC x AE …

Câu 3. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước phép tính có kết quả đúng

Tổng của hai phân số là \frac{14}{25} . Nếu thêm vào phân số thứ nhất \frac{3}{5} thì tổng hai phân số là bao nhiêu?

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Quy đồng mẫu số rồi tính

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Rút gọn rồi tính :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Tính nhanh

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 4. Viết các phân số sau thành tổng ba phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 5. Sau khi bớt ở phân số thứ nhất đi 1/5 thì tổng hai phân số là 7/9. Tính tổng hai phân số ban đầu.

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 23

Phần I

Câu 1.

a) D

b) B

Câu 2.

a) Đ

b) S

c) S

d) Đ

Câu 3.

Câu

Đúng

Sai

a)

 

X

b)

X

 

c)

 

X

d)

X

 

Câu 4.C

Phần II

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
29 10.708
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm