Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 14 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối hai biểu thức có kết quả bằng nhau với nhau:

Đề kiểm tra cuối tuần toán 4

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng:

Người ta xếp 4235 cái cốc vào các hộp, mỗi hộp 6 cái cốc. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc ?

A. 75 hộp thừa 5 cốc

B. 704 hộp thừa 11 cốc

C. 705 hộp thừa 5 cốc

D. 703 hộp thừa 17 cốc

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Thương của hai số là 2145. Nếu gấp số bị chia lên 5 lần thì thương của hai số khi đó là:

A. 429

B. 2140

C. 2150

D. 10725

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm số bị chia trong phép chia có dư, biết thương số bằng 1/2 số chia và bằng 246 và số dư là số dư lớn nhất

A. 121523

B. 30380

C. 121032

D. 121277

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm x:

a) 246 : x + 34 : x = 5

………………………

………………………

………………………
b) 360 : x – 126 : x = 6

………………………

………………………

………………………

Câu 2. Tính:

a) aaaaaa : (a x 37) – 4866 : (2 x 3)

………………………

………………………

………………………
b) x0x0x : X x 3 – 20202

………………………

………………………

………………………

Câu 3. Chứng tỏ rằng tích của 4 số tự nhiên liên tiếp bao giờ cũng chia hết cho 4.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 14

Phần I

Câu 1. (A ; 2) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 3)

Câu 2. C

Câu 3. D

Câu 4. A

Phần II

Câu 1.

a) 246 : x + 34 : x = 5

(246 + 34) : x = 5

280 : x = 5

x = 280 : 5

x = 56

b) 360 : x – 126 : x = 6

(360 – 126) : x = 6

234 : x = 6

x = 234 : 6

x = 39

Câu 2.

a) aaaaaa : (a x 37) – 4866 : (2 x 3)

= aaaaaa : a : 37 – 4866 : 6

= 111111 : 37 – 811

= 3003 – 811

= 2192

b) x0x0x : X x 3 – 20202

= 10101 x 3 – 20202

= 30303 – 20202

= 10101

Câu 3.

Bốn số tự nhiên liên tiếp có dạng: m ; m + 1 ; m + 2 ; m + 3

Nếu m chia hết cho 4 thì tích m x (m + 1 ) x (m + 2) x (m + 3) chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 1 thì (m + 3) chia hết cho 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 2 thì (m + 2) chia hết cho 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4

Nếu m chia cho 4 dư 3 thì (m + 1) chia hết cho 4 do đó tích 4 số trên chia hết cho 4

Vậy tích của 4 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 4

Đánh giá bài viết
40 16.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm