Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 10 - Đề 2 - Ôn thi giữa học kì 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập số tự nhiên, ôn thi giữa học kì 1. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Tích của hai số là 3684. Nếu gấp một thừa số lên 3 lần thì tích của hai số là:

A. 11052

B. 1128

C. 3687

D. 3681

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm cạnh cách tính hợp lý nhất:

A. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 4) x (9 x 7)

= 100 x 63

= 6300 …

B. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 9) x 4 x 7

= 225 x 4 x 7

= 900 x 7

= 6300 …

C. 25 x 9 x 4 x 7 = 25 x (9 x 4 x 7)

= 25 x 252

= 5 x 252 x 5

= 1260 x 5

= 6300 …

D. 25 x 9 x 4 x 7 = (25 x 7) x 9 x 4

= 175 x 9 x 4

= 1575 x 4

= 6300 …

Câu 3. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho bốn chữ số a, b, c, d khác nhau và khác 0. Lập số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số gồm các chữ số này. Tổng của hai số lập được là 8558.

Tính a + b + c + d.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 2. Khi nhân một số với 1236, Tâm đã viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 nên tích tăng thêm 15 đơn vị. Hãy tìm tích đúng của phép nhân đó.

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Câu 3. Tìm các số tự nhiên a biết:

35634 x a < 142535

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 10 - Đề 2

Phần I

Câu 1. A

Câu 2. Chọn A

Câu 3. (A ; 3) (B ; 4) (C ; 1) (D ; 2)

Phần II

Câu 1. Giả sử 4 chữ số đó là a ; b ; c ; d (a < b < c < d và a > 0 )

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là abcd.

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là dcba

Theo bài ra ta có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Ta có : d + a = 8 và c + b = 5 nên a + b + c + d = 8 + 5 = 13

Đáp số: a + b + c + d = 13

Câu 2. Khi viết nhầm chữ số 6 ở hàng đơn vị của số 1236 thành chữ số 9 thì số này tăng thêm số đơn vị là:

9 – 6 = 3

Vì thừa số thứ 2 tăng thêm 3 đơn vị nên tích tăng lên 3 lần thừa số thứ nhất. Vậy 3 lần thừa số thứ nhất là 15

Thừa số thứ nhất là:

15 : 3 = 5

Tích đúng là:

5 x 1236 = 6180

Câu 3.

– Nếu a = 0 thì 35634 x a = 35634 x 0 = 0 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 1 thì 35634 x a = 35634 x 1= 35634 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 2 thì 35634 x a = 35634 x 2 = 71268 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 3 thì 35634 x a = 35634 x 3 = 106902 < 142535 (chọn)

– Nếu a = 4 thì 35634 x a = 35634 x 4 = 142536 > 142535 (loại)

Tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
14 18.427
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm