Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 15 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) 7740 : 36 = ?

A. 214 (dư 36)

B. 215

C. 2141

D. 213 (dư 72)

b) 15880 : 63 = ?

A. 2511 (dư 4)

B. 251 (dư 67)

C. 252 (dư 4)

D. 252 (dư 3)

Câu 2. Nối mỗi ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

A. 138 sản phẩm

B. 135 sản phẩm

C. 140 sản phẩm

D. 139 sản phẩm

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng cách hợp lý:

a) (150 x 35 x 10) : 25

…………………………

…………………………

…………………………
b) ( 450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 2. Tìm x:

a) X x 15 + X x 13 = 560 x 45

…………………………

…………………………

…………………………
b) X x 125 – X x 73 = 1196

…………………………

…………………………

…………………………

Câu 3. Tìm số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 416

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Câu 4. Tìm số bị chia bé nhất để thương bằng 945 và số dư là 17

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 15

Phần I

Câu 1.

a) B

b) C

Câu 2. (A ; 3) (B ; 1) (C ; 4) (D ; 2)

Câu 3. A

Phần II

Câu 1.

a) (150 x 35 x 10) : 25

= (150 : 25) x (35 x 10)

= 6 x 350

= 2100

b) (450 x 480 x 44) : (15 x 12 x 11)

= (450 : 15) x (480 : 12) x (44 : 11)

= 30 x 40 x 4

= 4800

Câu 2.

a) X x 15 + X x 13 = 560 x 45

X x (15 + 13 ) = 25200

X x 28 = 25200

X = 25200 : 28

X = 900

b) X x 125 – X x 73 = 1196

X x ( 125 – 73 ) = 1196

X x 52 = 1196

X = 1196 : 52

X = 23

Câu 3. Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số phải tìm thì được số lớn hơn số đó 300 đơn vị

Số phải tìm là: (416 – 300) : 2 = 58

Đáp số: 58

Câu 4. Số bị chia bé nhất khi số chia bé nhất. Do đó số chia trong phép chia đó là:

17 + 1 = 18

Số bị chia là: 18 x 945 + 17 = 17027

Đáp số: 17027

Đánh giá bài viết
39 15.177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm