Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 12 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính thuận tiện nhất :

A. 128 x 35 + 128 x 65

= 128 x ( 35 + 65)

= 128 x 100

= 12800 …

B. 128 x 35 + 128 x 65

= 4480 + 8320

= 12800 …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Khi nhân một số tự nhiên với 25, bạn Hải đã đặt các tích riêng thẳng cột với nhau nên có kết quả sai là 1722. Tích đúng của phép nhân đó là:

A. 6150

B. 43050

C. 5950

D. 6250

Câu 4. Chọn câu trả lời đúng

y x 2 + y x 3 + y x 5 = 9600

A. y = 9600

B. y = 950

C. y = 96000

D. y = 960

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tính bằng hai cách

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1 :……………..

……………………...

Cách 2 :……………..

………………………

b) 396 x 37 – 396 x 17

Cách 1 :……………..

……………………...

Cách 2 :……………..

………………………

Câu 2. Tìm x:

a) X x 27 + X x 30 + X x 43 = 210500

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Câu 3. Không tính ra kết quả hãy so sánh A và B, biết :

A = 2007 x 2007

B = 2004 x 2008

Câu 4. Khi nhân một số với 43, một học sinh đã viết nhầm các tính riêng thẳng cột nên được kết quả sai là 10724. Tìm tích đúng của phép nhân đó

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 12 - Đề 2

Phần I

Câu 1. (A ; 4) (B ; 1) (C ; 2) (D ; 3)

Câu 2. Chọn A

A. 128 x 35 + 128 x 65 = 128 x (35 + 65)

= 128 x 100

= 12800

Câu 3. A

Câu 4. D

Phần II

Câu 1.

a) 461 x 42 + 461 x 58

Cách 1:

= 461 x ( 42 + 58 )

= 461 x 100

= 46100

Cách 2:

= 19362 + 26738

= 46100

b) 396 x 37 – 396 x 17

Cách 1

= 396 x (37 – 17)

= 396 x 20

= 7920

Cách 2 :

= 14652 – 6732

= 7920

Câu 2.

a) X x 27 + X x 30 + X x 43 = 210500

X x (27 + 30 + 43) = 210500

X x 100 = 210500

X = 210500 : 100

X = 2105

b) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

(128 – 12 – 16) x X = 5208000

100 x X = 5208000

X = 5208000 : 100

X = 52080

Câu 3.

A = 2007 x 2007

A = 2004 x 2007 + 3 x 2007

B = 2004 x 2008

B = 2004 x (2007 + 1)

B = 2004 x 2007 + 2004

Vì 2004 x 2007 = 2004 x 2007 và 3 x 2007 > 2004 nên A > B

Câu 4. Do viết nhầm các tích riêng thẳng cột nên kết quả sai gấp thừa số thứ nhất số lần là:

4 + 3 = 7 (lần)

Thừa số thứ nhất là:

10724 : 7 = 1532

Tích đúng là:

1532 x 43 = 65876

Đáp số: 65876

Đánh giá bài viết
41 18.989
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm