Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 9 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 9 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 9 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng bài tập về hình học, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Hình vẽ bên có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. 2 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

B. 2 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

C. 1 cặp cạnh song song và 2 cặp cạnh vuông góc

D. 1 cặp cạnh song song và 1 cặp cạnh vuông góc

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Hình vẽ bên có:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. AD song song với BC …

B. AB song song với các cạnh MN, PQ, EG, DC …

C. Có 10 cặp cạnh song song với nhau …

D. Có 8 cặp cạnh song song với nhau …

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số bằng hiệu của hai số đó mà tổng (hiệu) đó khác 0 khi:

A. Có một số bằng 0

B. Các số hạng đều bằng 0

C. Cả hai số khác 0

D. Cả hai số khác 0 và có một số chẵn, một số lẻ

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Hình bên có số đường thẳng vuông góc với AB là:

A. 7 đường thẳng

B. 4 đường thẳng

C. 2 đường thẳng

D. 5 đường thẳng

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho bốn chữ số 2 ; 3; 4 ; 1

a) Viết tất cả các số có bốn chữ số khác nhau

b) Tính tổng các số vừa viết một cách nhanh nhất

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Câu 2. Hình bên có tất cả các hình tứ tứ giác là hình chữ nhật

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Ghi tên các hình chữ nhật đó

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 9 - Đề 2

Phần I

1. C

2.

A. S

B. Đ

C. Đ

D. S

3. A

4. B

Phần II

Câu 1.

a ) 1234; 1243; 1324; 1342; 1423; 1432; 2134; 2143

2314; 2341; 2413; 2431; 3124; 3142; 3214; 3241

3412; 3421; 4123; 4132; 4213; 4231; 4312; 4321 .

b) Vì mỗi chữ số (1 ; 2 ; 3 ; 4) xuất hiện ở mỗi hàng 6 lần nên tổng của tất cả số vừa viết ở trên là:

(1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 1000 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 100 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 10 + (1 + 2 + 3 + 4) x 6 x 1

= 60000 + 6000 + 600 + 60

= 66660

Câu 2.

Hình AKME; Hình KBGM; Hình EMHD; Hình MGCH; Hình ABG ; Hình EGCD; Hình AKHD; Hình KBCH; Hình ABCD

Đánh giá bài viết
13 12.189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm