Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 21 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21 - Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

Rút gọn phân số \frac{108}{216}ta được phân số tối giản là:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Quy đồng tử số các phân số \frac{3}{7};\frac{5}{9};\frac{15}{17} ta được

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 4. Đánh dấu X vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Quy đồng mẫu số hai phân số \frac{7}{9}\frac{3}{5}được\frac{21}{27}\frac{21}{35}

b) Quy đồng tử số hai phân số \frac{9}{11}\frac{3}{8}được \frac{9}{11}\frac{9}{24}

c) Rút gọn phân số \frac{18}{24}được phân số tối giản \frac{2}{3}

d) Rút gọn phân số \frac{15}{45}được phân số tối giản \frac{3}{9}

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng

Viết \frac{4}{5}và 3 thành 2 phân số đều có mẫu số là 15:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Cho các phân số:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

a) Tìm trong đó các phân số tối giản

b) Rút gọn các phân số chưa tối giản thành phân số tối giản

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 2. Rút gọn các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 3. Tính nhanh

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Câu 4. Viết các phân số \frac{7}{24};\frac{3}{40};\frac{1}{30};\frac{11}{60} thành các phân số có mẫu số là 120.

……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ………………………………..

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 21

Phần I

Câu 1. D

Câu 2.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Câu 3. B

Câu 4.

Câu 5. B

Phần II

Câu 1. a) Các phân số tối giản là:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

b)

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 2. Vì 3131 : 31 = 101 , 3535 : 35 = 101 , nên

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 3.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Câu 4.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4

Đánh giá bài viết
82 25.083
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm