Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 35 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 35 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 35 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Chọn câu trả lời đúng

a) Phân số nhỏ nhất có tích tử số và mẫu số bằng 18 là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

b) Số nhỏ nhất có bảy chữ số khác nhau hơn số lớn nhất có 5 chữ số là:

A. 923457

B. 933457

C. 23457

D. 900001

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Chọn câu trả lời đúng

Một trại chăn nuôi có 3608 con gà và vịt. Sau khi bán đi 135 con gà và mua thêm 135 con vịt thì số gà bằng 3/5 số vịt. Hỏi lúc đầu trại đó có bao nhiêu con mỗi loại?

A. 1353 con gà và 2255 con vịt

B. 1488 con gà và 2120 con vịt

C. 2255 con gà và 1353 con vịt

D. 2120 con gà và 1488 con vịt

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh cách tính và kết quả đúng:

Năm ngoái đội I hơn đội II là 1035 người. Năm nay đội I có thêm 345 người, đội II chuyển đi 145 người nên số người đội II bằng 4/9 số người đội I. Tính số người của mỗi đội năm nay.

A. 1035 + 345 + 145 = 1525 (người)

1525 : (9 – 4) x 4 = 1200 (người)

1220 + 1525 = 2745 (người) …

B. 1035 + 345 – 145 = 1235 (người)

1235 : (9 – 4) x 4 = 988 (người)

988 + 1235 = 2223 (người) …

C. 1035 – 345 + 145 = 835 (người)

835 : (9 – 4) x 4 = 668 (người)

668 + 835 = 1503 (người) …

D. 1035 – 345 – 145 = 545 (người)

545 : (9 – 4) x 4 = 436 (người)

436 + 545 = 981 (người) …

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Trong hộp có 360 viên kẹo. Biết rằng cứ 3 viện kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh và có 4 viên kẹo màu vàng. Hỏi trong hộp có bao nhiêu viên kẹo mỗi loại?

Bài giải

Câu 2. Tìm hai số, số bé bằng 3/5 số lớn. Nếu lấy số lớn trừ đi số bé rồi cộng với hiệu của chúng thì được 168.

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35

Phần I

Câu 1.

a) D

b) A

Câu 2.

a) Đ

b) Đ

c) S

d) S

Câu 3. B

Câu 4.

Chọn A. 1035 + 345 + 145 = 1525 (người)

1525 : (9 – 4) x 4 = 1200 (người)

1220 + 1525 = 2745 (người)

Phần II

Câu 1. Theo đề bài: Cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 2 viên kẹo màu xanh nên số viên kẹo màu đỏ bằng 3/2 số viên kẹo màu xanh. Cứ 3 viên kẹo màu đỏ thì có 4 viên kẹo màu vàng nên số viên kẹo màu đỏ bằng 3/4 số viên kẹo màu vàng. Ta có sơ đồ :

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là : 2 + 3 + 4 = 9 (phần)

Số kẹo màu đỏ là : 360 : 9 x 2 = 80 (viên)

Số kẹo màu đỏ là : 360 : 9 x 3 = 120 (viên)

Số kẹo màu vàng là : 360 : 9 x 4 = 160 (viên)

Đáp số : Số kẹo màu đỏ: 120 viên kẹo

Số kẹo màu xanh: 80 viên kẹo

Số kẹo màu vàng: 160 viên kẹo

Câu 2. Số lớn trừ đi số bé chính là hiệu của hai số. Vậy 2 lần hiệu của 2 số là 168. Hiệu hai số là:

168 : 2 = 84

Ta có sơ đồ:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Số bé là:

84 : (5 – 3) x 3 = 126

Số lớn là:

126 + 84 = 210

Đáp số: 126 và 210

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
30 8.445
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm