Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10
TiÕng ViÖt
I. ChÝnh (2®iÓm): §iÒn vµo chç chÊm l hay n
Mïa ¾ng, ®Êt ch©n chim, Òn nhµ còng r¹n .øt. Trªn c¸i phËp
phÒu .¾ng giã..¾m d«ng nh thÕ, c©y ®øng khã chèng
chäi .æi.
II. LuyÖn c©u
Bµi 1 (3®iÓm): m h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u th¬ sau:
a. TiÕng suèi trong nh tiÕng h¸t ca.
Tr¨ng lång thô bãng lång hoa
b. Trong nh tiÕng h¹c bay qua,
§ôc nh tiÕng suèi i sa nöa vêi.
Bµi 2 (2®iÓm): §Æt c©u hái cho phËn ®îc in ®Ëm
a.
Quª h¬ng
c¸nh diÒu biÕc
b. MÊy ®øa em chèng hai tay ngåi nh×n chÞ.
Bµi 3 (3®iÓm): §iÒn dÊu c©u thÝch hîp, viÕt hoa ch÷ c¸i cÇn thiÕt.
treo nãn bÎ mét nh¸nh tr©m bÇu lµm thíc mÊy ®a em chèng hai tay
ngåi nh×n chÞ ®a m¾t nh×n ®¸m c trß ®¸nh vÇn tong tiÕng ®µn em rÝu
rÝt ®¸nh vÇn theo.
III. Tp làm văn
B
à
i 4:
Mét lÇn em t cao, ®· lo l¾ng ch¨m sãc em víi tÊt tÊm
lßng u th¬ng. H·y l¹i c©u chuyÖn em èm ®îc cha ch¨m sãc nh
thÕ o cho c¸c b¹n cïng nghe.
To¸n
Bµi 1 (2®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
36 : 3 51 x 7 49 x 5 47 : 5
Bµi 2 (2®iÓm)
a. GÊp mçi sè sau ®©y lªn 7 lÇn: 18 , 29
b. Gi¶m mçi sau ®i 7 lÇn: 77, 63
Bµi 3 (2®iÓm): GÊp 1 sè lªn 4 lÇn råi gi¶m tiÕp t qu ®I 12 ®¬n th× ®îc 24.
T×m ®ã.
Bµi 4 (3®iÓm): Tói thø nhÊt ®ùng 8 kg g¹o b»ng 1/3 tói thø hai. Hái tói thø hai
®ùng nhiÒu n tói thø nhÊt bao nhiªu kg o?
Bµi 5 (1®iÓm): T×m chia, biÕt chia 15, th¬ng 8 d d
lín nhÊt.
Bµi 6 (1®iÓm): §Ó ®¸nh trang cña t quyÓn s¸ch gåm 50 trang ta ph¶i dïng
bao nhiªu c sè?
Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-3
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán. Mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3: Tuần 10 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
25 11.394
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm