Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 35.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Quãng đường từ A tới B dài 4750m. Quãng đường từ B tới C dài bằng \frac{1}{5} quãng đường từ A tới B. Hỏi quãng đường từ A tới C dài bao nhiêu mét?

3800m … 5700m … 6700m …

b) Hiện nay con 4 tuổi, bố 36 tuổi. Hỏi sau đây 4 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi bố?

\frac{1}{4}\frac{1}{5}\frac{1}{6}

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Giá trị của biểu thức 1900 x 3 + 2008 là:

A. 2011

B. 7708

C. 6024

b) Giá trị biểu thức 392 : 4 : 2 là:

A. 64

B. 41

C. 49

c) Giá trị biểu thức 150 x (12 : 2 – 6) + 100 là:

A. 100

B. 250

C. 350

d) Giá trị biểu thức 2024 : 4 x 2 là:

A. 253

B. 1012

C. 1042

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau đáp số đúng

Một hình chữ nhật có chu vi 7dm4cm, chiều dài 2dm8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

242dm2 … 252cm2 … 262cm2

Phần II

1.Tìm x:

a) 49 : x + 54 = 61

………………….

………………….

………………….

c) x x 6 – 145 = 125

………………….

………………….

………………….

b) 40 + 64 : x = 48

………………….

………………….

………………….

d) 170 x ( 12 – 24 : 2 ) + x = 100

………………….

………………….

………………….

2. Hiệu hai số là 3120. Nếu số bị trừ tăng thêm 25 đơn vị, số trừ giảm đi 25 đơn vị thì hiệu hai số lúc này là bao nhiêu?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Một người đem đi chợ 144 quả trứng. Lần thứ nhất người đó bán \frac{1}{3} số trứng. Lần thứ hai bán được 60 quả. Hỏi cả hai lần người đó bán được bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2

Phần I

1.

a) Quãng đường từ A tới C dài số mét là:

3800m (S) 5700m (Đ) 6700m (S)

b) Sau đây 4 năm tuổi của con bằng một phần mấy tuổi bố?

14 (S) 15 (Đ) 16 (S)

2.

a) Giá trị của biểu thức 1900 x 3 + 2008 là: B. 7708

b) Giá trị của biểu thức 392 : 4 : 2 là: C. 49

c) Giá trị của biểu thức 150 x ( 12 : 2 - 6) + 100 là: A. 100

d) Giá trị của biểu thức 2024 : 4 x 2 là: B. 1012

3. Diện tích hình chữ nhật đó là: 252cm2 (X)

Phần II

1.

a) 49 : x + 54 = 61

49 : x = 61 - 54

49 : x = 7

x = 49 : 7

x = 7

b) 40 + 64 : x = 48

64 : x = 48 - 40

64 : x = 8

x = 64 : 8

x = 8

c) x x 6 - 145 = 125

x x 6 = 125 + 145

x x 6 = 270

x = 270 : 6

x = 45

d) 170 x (12 - 24 : 2) + x = 100

170 x (12 - 12) + x = 100

170 x 0 + x = 100

0 + x = 100

x = 100

2. Bài giải:

Hiệu hai số lúc này là:

3120 + 25 + 25 = 3170

Đáp số: 3170

3. Bài giải:

Lần thứ nhất bán được số quả trứng là:

144 : 3 = 48 (quả)

Cả hai lần bán được số quả trứng là:

48 + 60 = 108 (quả)

Đáp số: 108 quả trứng.

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 35 - Đề 2 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn học tốt Tiếng Việt 3bài tập môn Tiếng Việt 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán và Tiếng Việt hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Bài tập cuối tuần tự luyện Toán lớp 3 Tuần 35

Câu 1: Tìm x:

a, x : 8 = 3721

b, 24860 : x = 5

c, 49623 + x = 78578

d, 78026 – x = 69375

Câu 2: Bảy bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. Hỏi năm bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kg?

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp ba lần chiều rộng và có diện tích bằng 48cm2. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Đáp án:

Câu 2:

Đổi 350kg = 350000g

Bảy vỏ bao xi măng nặng:

200 × 7 = 1400 (g)

Mỗi bao xi măng có khối lượng xi măng là:

(350000 – 1400) : 7 = 49800 (g)

Năm bao xi măng có khối lượng xi măng là:

49800 × 5 = 249000 (g) = 249 kg

Đáp số: 249kg

Câu 3:

Gọi chiều rộng hình chữ nhật là a cm (a > 0)

Suy ra chiều dài hình chữ nhật là 3 × a

Theo bài ra ta có:

3 × a × a = 48 => a × a = 16 => a = 4cm => 3 × a = 12 cm

Suy ra chiều rộng hình chữ nhật là 4cm và chiều dài hình chữ nhật là 12cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là:

(4 + 12) × 2 = 32 cm

Đáp số: 32cm

Tham khảo:

Đánh giá bài viết
44 14.003
Sắp xếp theo

Học tập

Xem thêm