Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 24 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 24 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 24 lớp 4 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán phân số chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

Cho một phân số:

a) Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi …

b) Nếu thêm (hoặc bớt) cả tử số và mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi …

c) Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì tổng tử số và mẫu số không đổi …

d) Nếu thêm vào tử số đồng thời bớt ở mẫu số cùng một số tự nhiên thì hiệu của mẫu số và tử số không đổi …

Câu 2. Chọn câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. a = 1

B. a = 2

C. a = 3

D. a = 0

Câu 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

A. m = 6, n = 6

B. m = 4, n = 9

C. m = 9, n = 4

D. m = 3, n = 12

Câu 4. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh đáp số đúng:

Cho phân số \frac{53}{90}. Tìm số tự nhiên m, bết rằng khi bớt m ở tử và giữ nguyên mẫu số của phân số đã cho ta được phân số mới có giá trị bằng \frac{5}{9}

A. m = 48 …

B. m = 5 …

C. m = 3 …

D. m = 4 …

Câu 5. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

Câu 1. Tìm x:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 2. Tính tổng sau bằng cách hợp lí:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Một bể đang cạn hết nước. Nếu 2 vòi cùng chảy thì sau 4 giờ đầy bể. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì sau 6 giờ đầy bể. Hỏi nếu riêng vòi thứ hai chảy thì sau mấy giờ đầy bể?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Đáp án kiểm tra cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 24

Phần I

Câu 1.

a) S

b) Đ

c) Đ

d) S

Câu 2. C

Câu 3. B

Câu 4. C .m = 3 X

Câu 5.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Phần II

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 3. Trong 1 giờ cả hai vòi chảy thì được 1/4 bể nước. Trong 1 giờ nếu riêng vòi thứ nhất chảy thì được 1/6 bể nước. Vậy trong 1 giờ, riêng vòi thứ hai chảy được số phần bể nước là:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 4

Nếu bể chia thành 12 phần bằng nhau thì trong 1 giờ riêng vòi thứ hai chảy được 1 phần. Do đó sau 12 giờ riêng vòi thứ hai chảy được đầy bể nước.

Đáp số: sau 12 giờ

Đánh giá bài viết
39 21.040
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm