Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23

Tổng hợp bài tập ôn tập Unit 14 lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 5 Unit 14 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave one unnecessary letter in these words to make them correct

1. PRIENCE

: _______________

2. PROBILEM

: _______________

3. HAPPIELY

: _______________

4. GREAEDY

: _______________

5. HOINEST

: _______________

Exercise 2: Complete the questions

1. What’s __________________________ like?

The older brother? He’s greedy

2. _________________________ reading?

I’m reading The Golden Star- fruit tree

3. What’s ___________________________?

It’s about the two brothers.

Exercise 3: Read and match

1. What are you reading?

A. She is gentle and beautiful

2. What do you think of Tam?

B. Because they are interesting

3. Why do you like reading fairy tales?

C. King Hung let An Tiem go back home

4. Do you often read books in the library?

D. I am reading Seven Dragon Balls

5. What happened finally?

E. Yes, I do. I like reading books in the library after school

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. your/ what/ book?/ is/ favorite/

______________________________________________

2. likes/ father/ fishing/ river/ the/ in/ my/ ./

______________________________________________

3. return/ they/ late/ home/ the/ evening/ in/ ./

______________________________________________

Exercise 5: Choose the correct answer

1. Then the fox ______________, “Can you dance?”

A. asked

B. asks

C. asking

D. ask

2. What does she think _________ folk tales?

A. about

B. of

C. in

D. on

3. What ____________ in the story?

A. happened

B. happen

C. happens

D. happening

4. How ___________ do you go swimming? - Once a week

A. many

B. much

C. old

D. often

5. My father listens ________ music in the evening.

A. in

B. on

C. to

D. at

-The end-

Đáp án phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23

Exercise 1: Leave one unnecessary letter in these words to make them correct

1. Prince

2. Problem

3. Happily

4. Greedy

5. Honest

Exercise 2: Complete the questions

1. the older brother

2. What are you

3. the story about

Exercise 3: Read and match

1. D

2. A

3. B

4. E

5. C

Exercise 4: Reorder the words to have correct sentences

1. What is your favorite book?

2. My father likes fishing in the river.

3. They return home late in the evening

Exercise 5: Choose the correct answer

1. A

2. B

3. A

4. D

5. C

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 23. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Phiếu bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 5 nâng cao - Tuần 22, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 nâng cao: What happened in the story?.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 828
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm